nedelja, maj 19, 2024

Угледни час из Историје – 6. разред

Угледни час из историје реализован је 07. 05. 2024. године
Час је реализован у шестом разреду.
Наставна јединица: Хуманизам и ренесанса
Тип часа: Утврђивање

Циљ часа био је да ученици провере своја знања тако што ће се на епоху Хуманизма и
ренесансе осврнути из више углова. Ученици су подељени у групе.
Прва група је имала задатак да нас упозна са основним одликама хуманизма и
ренесансе. Објаснили су шта су хуманизам и ренесанса, од кад до кад траје, где настаје
и који је био идеал тог периода.
Друга група је презентовала знања која су усвојили из предмета Физика. Ученици су
представили теорије које су биле током средњег века и периода ренесансе, везано за
кретање небеских тела. Упознали су нас са научницима који су допринели развоју
физике као науке. На примерима су демонстрирали Њутнове законе и закон гравитације.
Трећа група се осврнула на епоху хуманизма и ренесансе из угла књижевности.
Упознали су нас са особеностима ренесансе у књижевности, односно употребом
народног језика. Приказали су нам најзначајније представнике епохе, и објаснили шта је
то у њиховим делима што најављује ренесансу. Конкретно, различито схватање човека и
његових потреба.
Четврта група је користила знања која је стекла на часовима Ликовне културе и
презентовала је достигнућа у уметности. Упознали су нас са најзначајнијим сликарима,
вајарима и архитектама епохе. Навели су њихова најзначајнија дела и упознали нас са
техникама којима су та дела израђена. Говорили су о пропорцијама човека и на примеру
нам демонстрирали.
На часу је доминирао рад у групи али су ученици имали прилику и индивидуално да се
истакну.
Наставна средства која су коришћена на часу: Пројектор, ПП презентација, интернет,
мобилни телефон, жива реч ученика и наставника, метар, лоптица.
Ученици су показали знања из различитих предмета. Овом приликом повезано је
градиво односно извршена корелација из следећих предмета: Историја, Физика, Српски
језик и књижевност, Ликовна култура, Географија, Верска настава. Ученици су били
јако заинтересовани за овакав вид наставе.
Након што су презентовали своје задатке ученици су радили онлајн квиз на сајту
Kahoot.it преко мобилних телефона. На овај занимљив начин ученици су кроз игру
проверили своја знања.

На овом часу ученици су развијали компетенције: Компетенција за целоживотно учење;
Комуникација; Рад са подацима и информацијама; Дигитална компетенција; Сарадња;
Естетска компетенција.