utorak, jul 16, 2024

Календар активности 2023/2024.год.

6.2. Остварење календара значајних активности

Правилником о Календару образовно-васпитног рада за основне школе за школску 2022/23.годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/2023.од 20.6.2023.године) утврђена је динамика рада у току године.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2023. године, а завршава се у петак, 29. децембра 2023. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 22. јануара 2024. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 31.маја 2024. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2024. године за ученике од првог до седмог разреда.
Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

Рад је организован у оквиру петодневне радне недеље. 

  Програми су реализовани у току два полугодишта,  уз поштовање времена и термина класификационих периода, родитељских састанака, радних дана.

* Први класификациони период 27.октобар 2023.године.

Прво полугодиште  завршава се у четвртак 29. децембра 2023. године.

* Други класификациони период је 29.децембра 2023. године.

Саопштење успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се 30. децембра 2023.године.

Друго полугодиште почиње у понедељак 22.јануара 2024.године.

Трећи квалификациони период је 29.март 2024.године, четврти класификациони период је 31. мај 2024.године за ученике 8.разреда.

Друго полугодиште завршава  се у петак 14.јуна 2024. године за ученике од првог до седмог разреда, a за ученике осмог разреда 31.маја 2024.године.

 Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у петак , 28. јуна 2024. године.

 Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује Годишњим планом рада, у складу са овим Правилником.

Распусти:

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у среду, 8. новембра 2023. године, а завршава се у петак, 10.новембра 2023.године.

Зимски распуст почиње у среду 3 јануара.2024.године и завршава се петак 19.1.2024.године
Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2024. године, а завршава се у понедељак6.маја2024.године
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2024. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2024. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2024. године.

Дан школе прославља се 27. септембра 2023. године. Организована је свечана приредба, као и литерарни и ликовни радови  на тему,, Моја школа,, на којем су додељење награде и похваљени сви учесници који су се одазвали.

 На конкурсу поводом Дана школе учествовало је 15 литерарних радова од којих је награђено троје ученика из старијих разреда и троје из млађих, такође је учествовало и 12 ликовних радова од којих је награђено троје ученика из млађих и троје из старијих разреда.

 

6.3. Родитељски састанци

 Родитељски састанци су одржани према важећем календару:

6. септембар 2023.године,

1. новембар 2023.године,

30. децембар 2023.године;

3. април 2024. године ,

12. јун-свечана подела сведочанстава, ђачких књижица и диплома ученицима VIII разреда,

28. јун 2024. године – свечана подела сведочанстава и ђачких књижица ученицима од I-VII разреда.