utorak, jul 16, 2024

Угледни час – Математика

У четвртак, 13.10.2022.год. наставник математике Горан Крповић одржао је угледни час.

Наставна јединица: Питагорина теорема

Тип часа:  обрада

Разред и одељење:7-1.разред

Час: други

            Угледном часу присуствовали су: Ивана Безаревић – педагог, Ирена Матовић-директор школе и Мирјана Топаловић Станић-учитељица.

            Наставник је обезбедио опуштајућу и веома подстицајну атмосферу чему је посебно као мотивација за рад у уводном делу часа била кратка занимљива биографија математичара Питагоре,док су у главном делу часа  ученици радили у групама и паровима. Учионица је унапред припремљена за презентацију Питагорине теореме.Распоред седења омогућио је да ученици несметано међусобно комуницирају и да активно учествују у раду. Наставник се обраћао деци са уважавањем, поштовањем, користио је различите поступке за мотивисање ученика (похваљивање, охрабривање, подстицање других ученика да похваљују, да охрабрују и награђују своје другаре аплаузом, а у једном тренутку часа су подељене и чоколадице ученицима за успешно обављен задатак).

            Наставник је применио одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. Јасно су истакнути циљеви часа. Наставник је користио облике и методе рада које су ефикасни у односу на циљ часа. Примењени су разноврсни облици и методе рада (индивидаулни, фронтални, групни и облик рада у пару, хеуристички разговор, усмено излагање, илустративна,кооперативна, интерактивна, амбијентална, презентација, излагање ученика). Примењена су разноврсна наставна средства: очигледна наставна средства-слагалице(картонски делови за склапање правоуглог троугла и квадрата од правоуглих троуглова), уџбеник, збирка задатака. Коришћен је пројектор и рачунари.

            Ученици су били веома заинтересовани за рад на часу и активно су учествовали у раду. Самостално су решавали задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Наставник је константно пред ученике постављао проблемске ситуације и на тај начин одржавао високи степен пажље ученика. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области. Остварени су следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања, испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују.

            Наставник је прилагодио рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник надгледа ученике док раде у групама и ако је потребно даје им додатне инструкције и пружа помоћ.

            Компетенције које су развијене: 1) за учење, 2) решавање проблема, 3)рад са подацима и информацијама, 4) сарадња, 5) естетичка, 6) комуникација ,7) здравље, 8)дигитална.

            Делови часа су међусобно ефикасно повезани и време је ефикасно искоришћено. Рекапитулација градива је извршена разговором о утисцима са часа.

У прилогу овог извештаја је:

– писана припреме наставника;

-картонска слагалица правоуглог троугла;

-евалуациони листић;

-протокол за праћење и евалуацију наставног часа;

-фотографије снимљене за време реализације часа.

Педагог, Ивана Безаревић