petak, april 12, 2024

Тематски дан ИО Дивци – 3. и 4. разред

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТЕМАТСКОГ ДАНА

У ИО Дивци у трећем и четвртом разреду 8. 3. 2024. реализован  је тематски дан „Дан жена“. Тог дана на часовима српског језика, математике, физичког и здравственог васпитања и на часу одељенског старешине доминирали су садржаји који су били у вези међународног Дана жена. Посебно је био занимљиво на часу одељенског стрешине где су ученици заједно са својом учитељицом са пуно посвећености и љубави смишљали најлепше реченице о мами и писали на пано који се сада налази у ходнику школе.

Српски језик ( 3.разред): наставна јединица „Жена којој се дивим“-обрада : разговор о мами, писање састава  на ову тему, читање радова

Српски језик( 4.разред): наставна јединица Мошо Одаловић „Молитва за маму“-обрада: разговор о мами, обрада песме, пригодан наставни листић

Математика (3.разред) : „Писмено сабирање и одузимање троцифрених бројева 538+245, 674-238“

-обрада и израда пригодног наставног листића за вежбу на тему празника

Математика ( 4.разред) : „Неједначине, непознати чинилац“- обрада и израда пригодног наставног листића за вежбу на тему празника

Физичко и здравствено васпитање( 3.разред): „Састав на тлу“-увежбавање уз слушање композиције „Моја мама дивно прича“

Физичко и здравствено васпитање( 4.разред):“ Прескок разношка“-обучавање уз слушање композиције „Моја мама дивно прича „

ЧОС ( 3.разред и 4.разред): „Дан жена“ – израда паноа на ком су ученици нацртали вазу са цвећем и написали реченице о мами.

Учитељица је применила одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. Кроз питања и одговоре истакнут је циљ часа. Користила је облике и методе рада који су ефикасни у односу на циљ часа. Примењени су разноврсни облици и методе рада (индивидаулни, фронтални и облик рада у пару, усмено излагање, илустративна, кооперативна, интерактивна, метода демонстрације). Применом наведеног развијају се све међупредметне компетенције од којих су најизраженије: компетенција за целоживотно учење, вештина комуникације и вештина сарадње.

Ученици су били веома заинтересовани за рад на часу и активно су учествовали у раду. Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области. Остварени су следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања, испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују. Учитељица је прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Ово је била добра прилика да се тема расветли из различитих углова, повежу различите наставне области, ученици мотивишу да користе разноврсне изворе знања, међусобно сарађују и уче једни од других. Као продукти стваралачких активности ученика настале су осмомартовске честитке које су поклонили својим мамама, као и пано који се налази у холу наше школе.

Срећан празник!“ Јадранка Васиљевић