utorak, jul 16, 2024

„Дан поезије“ – 1.разред – тематски дан

У првом разреду 7. 6. 2024. године одржан је тематски дан под
називом „ Дан поезије“ . Ученици су упознати са тематским даном и темом
која ће се помињати на часовима .
Тема „ Дан поезије “обрађена је у оквиру распореда часова и обухватала је
српски језик , математику , ликовну културу , енглески језик и час одељенског
старешине.
Српски језик наставна јединица : Књижевно дело на сцени , разговор о
позоришној представи „ Јежева кућица“ –систематизација. Разговарали су о
представи са претходног часа „ Јежева кућица “ у оквиру група . Свака група је
добила задатак сходно називу групе . Подељени у четири групе: подела
улога , изглед сцене и костими , текст представе и извођење представе . У
завршном делу часа ученици добијају наставне листиће где групно
одговарају.
Математика : Мерење дужине – утврђивање. Научено градиво су
увежбавали кроз задатке на наставном листићу . Садржај задатака тематски
је прилагођен како текстом тако и изгледом листића.
Ликовна култура : Споразумевање –вежбање. Разговарало се о њиховој
омиљеној песми . Шта и који је детаљ из песме на њих оставио посебан
утисак . Након тога ученици илуструју по слободном избору песму .
Час одељенског старешине : Научили смо …Рецитују песме по избору
обрађене у току године , износе своје утиске о песмама . На пројектору
гледају „ Јежеву кућицу .“
Ученици су на часу енглеског језика са предметном наставницом слушали
обрaђене песме .

Ученици су учествовали активно у раду и били су јако заинтересовани за овај
тематски дан . Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли
до решења . Повезали су ново градиво са искуством и претходно наученим.
Кроз питање и одговоре јасно су истакнути циљеви часа . Темпо рада је
прилагођен потребама ученика . Примењени су различити облици рада
(индивидуални , фронтални , групни рад , усмено излагање ) . Методе рада :
монолошка , дијалошка , илустративна, демонстративна , метода писаних
радова ) . Примењена су следећа наставна средства : компјутер , наставни
листићи, пројектор , читанка , бојице . Прилагођен је рад образовно –
васпитним потребама ученика .
Компетенције које се развијају : за целоживотно учење , компетенције за
комуникацију , сарадњу и естетичка .Ученици међусобно сарађују и уче
једни од других.
Елвира Лујиновић