sreda, april 24, 2024
Вести

Критеријуми оцењивања за трећи разред

Критеријуми оцењивања за 3. разред Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета, у складу са законом и правилником. Бројчана оцена из обавезних предмета, у току школске године, утврђује се на основу следећих критеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика. Оцену одличан (5) добија ученик који: – у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама; – лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; – самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; – решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; – показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања. Оцену врло добар (4) добија ученик који: – у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; – самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; – решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje; – показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. Оцену добар (3) добија ученик који: – у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама; – у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; – већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме; – у довољној мери критички рaсуђуje; – показује делимични степен активности и ангажовања. Оцену довољан (2) добија ученик који: – знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену; – у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима; – понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje; – показује мањи степен активности и ангажовања. Недовољан (1) добија ученик који: – знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене; – не изводи закључке који се заснивају на подацима; – критички не рaсуђуje; – не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.   Ученици се у току школске године оцењују на следеће начине: – Писменим проверама (тестови, контролне вежбе) – Усменом проверомАнгажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност…) Скала бројчаног оцењивања ученика на писменим проверама:  од 86%-до 100% одличан (5)  од 70%-до 85% врло добар (4)  Од 50%-69% добар (3)  од 30%-49% довољан (2)  испод 30% недовољан (1) Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој документацији. Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која су му постављена.  Ово се евидентира у педагошку свеску.            Критеријум: +++++ = (5) ++++- = (4) +++– = (3) ++— = (2) +—- = (1)     Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план. Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања.  
Критеријуми оцењивања у настави Српског језика – 3. Разред
Тема: ЈЕЗИК
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: одреди основне граматичке категорије именица, придева и глагола;разликује врсте (и подврсте) речи у типичним случајевима;подели речи на крају редаодреди управни и неуправни говорзна где се пише велико словоправилно пише присвојне придеве изведене од властитих именицаправилно пише речцу неправилно пише наводникеправилно пише сугласник јправилно пише скраћенице за мерне јединице  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Ученик уз помоћ препознаје основне граматичке категорије: именице, придеве и глаголе; – Уз помоћ разликује управни од неуправног говора, дели речи на крају реда, пише велико слово, речцу не, наводнике, сугласник ј, скраћенице за мерне јединице.  – Ученик препознаје основне граматичке категорије: именице, придеве и глаголе. -Уз мањи подстицај уме да подели речи на крају реда, правилно да напише велико слово, присвојне придеве изведене од властитих именица, речцу не, наводнике, сугласник ј, скраћенице за мерне јединице. Углавном уме да одреди управни и неуправни говор.  – Ученик уз мању помоћ одређује основне граматичке категорије: именице, придеве и глаголе. -Одређује управни и неуправни говор и даје једноставне примере. – – Даје једноставне примере и правилно пише велико слово, присвојне придеве изведене од властитих именица, речцу не, наводнике, сугласник ј, скраћенице за мерне јединице.– Ученик одређује и даје сопствене примере за основне граматичке категорије: именице, придеве и глаголе. – Разликује врсте и подврсте речи у типичним случајевима. – Самостално дели речи на крају реда, одређује управни и неуправни говор. – Правилно пише велико слово, присвојне придеве изведене од властитих именица, речцу не, наводнике, сугласник ј, скраћенице за мерне јединице.
Тема: КЊИЖЕВНОСТ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: чита са разумевањем различите текстове; опише свој доживљај прочитаних књижевних дела;изнесе своје мишљење о тексту;разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, причу, басну, бајку, роман и драмски текст;одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту;именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;уочи основне одлике лирске песме (стих,  строфа и рима);разуме пренесено значење пословице и басне и њихову поучност;разуме идеје књижевног дела;уочи основне одлике народне  бајке;разликује народну од ауторске бајке;јунака;уочи основне одлике народне епске песме;уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу;разликује опис од приповедања у књижевном делу;покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту;уочи хумор у књижевном делу;чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;изражајно рецитује песму и чита прозни текст;изводи драмске текстове;  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Препознаје делове песме: строфа и стих, уз помоћ; -Повезује догађаје у причи уз помоћ; -Препознаје главне и споредне ликове; наводи ликове у причи; примећујући основне особине ликова уз помоћ;
-Уз помоћ разликује бајку, драмски текст, басну, причу и роман; – Углавном научи песму и уз помоћ је рецитује; – Уз помоћ и подстицај може да изведе једноставану улогу у драмском тексту; -Уз помоћ може да издвоји очигледну и јасну поуку басне; уме да препозна пословицу.

– Препознаје делове песме: строфа и стих, уз помоћ, препознаје песничке слике уз подстицај; – Препознаје догађаје у причи и повезује их уз подстицај;
– Разврстава ликове на главне и споредне и препознаје основне  особине ликова уз подстицај;
– Разликује бајку, драмски текст, басну, причу и роман; – Рецитује песму уз мањи подстицај; – Уз мањи  подстицај може да изведе једноставнију улогу у драмском тексту; -Уз подстицај издваја очигледну и јасну поуку басне; може  да препозна пословицу.    
– Разликује  делове песме: строфа и стих , Изражава доживљај песме те издваја песничке слике;
– Уочава временску повезаност догађаја у причи и наводи правилан редослед радње;
– Издваја главне и споредне ликове; објашњава основне особине;
– Уме да опише главне карактеристике књижевне врсте; – Изражајно рецитује песму; – Самостално изводи улоге у драмском тексту; – Самостално издваја поуку у басни, уме да објасни неке пословице.
– Самостално разликује делове песме: – Изражава доживљај песме и песничке слике уз давање примера;
– Објашњава узрочно-последичну временску повезаност догађаја у причи и износи
правилан редослед радње; – Разликује главне и споредне ликове и упоређује их; објашњава
особине ликова и наводи примере; -Самостално описује главне карактеристике књижевне врсте дајући примере;
– Самостално и изражајно рецитује доносећи доживљај песме слушаоцу; – Самостално и изражајно изводи улоге у драмском тексту;
– Самостално издваја поуке у басни, самостално објашња пословице.
Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и заповедну реченицу, поштујући одговарајућу интонацију и логички акценат, паузе, брзину и темпо; споји више реченица у краћу и дужу целину; препричава, прича и описује и на сажет и на опширан начин; извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, тачности, објективности  и сажетости; одређује речи истог, сличног,супротног, умањеног и увећаног значења. саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу пише правилно диктат и аутодиктат  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Уз помоћ саставља и изговара једноставну обавештајну, упитну и заповедну реченицу, спаја више реченица у кратку целину. – Уз помоћ препричава, прича и описује на сажет начин и извештава о догађајима. – Делимично одређује речи истог, сличног, супротног, умањеног и увећаног значења. – Ретко саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу. – Често неправилно пише диктат и аутодиктат.–  Уз мању помоћ саставља и изговара обавештајну, упитну и заповедну реченицу, спаја више реченица у кратку целину. – Уз мању помоћ препричава, прича и описује на сажет начин и извештава о догађајима. – Углавном самостално одређује речи истог, сличног, супротног, умањеног и увећаног значења. – Углавном саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу. – Пише диктат и аутодиктат са грешкама.–  Самостално саставља и изговара обавештајну, упитну и заповедну реченицу, спаја више реченица у кратку целину. – Препричава, прича и описује на сажет начин и извештава о догађајима. – Одређује речи истог, сличног, супротног, умањеног и увећаног значења. – Самостално саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу. – Пише диктат и аутодиктат са мањим грешкама.  –  Самостално саставља и изговара сложену обавештајну, упитну и заповедну реченицу, спаја више реченица у дужу целину. – Самостално препричава, прича и описује на опширан начин и извештава о догађајима. – Одређује речи истог, сличног, супротног, умањеног и увећаног значења. – Самостално саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу. – Правилно пише диктат и аутодиктат.
Критеријуми оцењивања у настави Математике – 3. разред
Тема: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на бројевној правој;прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама (до 1000);изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000);подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат;процени вредност израза са једном рачунском операцијом;израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције;одреди десетице и стотине најближе датом броју;реши једначину са једном рачунском операцијом;одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем;реши проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; уочи делове целине и запише разломке облика ;упореди разломке облика  са једнаким имениоцима;резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом;уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа;чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);    
Довољан (2)Добар (3)врло добар (4)Одличан (5)
Уз помоћ чита, пише и упоређује бројеве прве хиљаде. Уз помоћ чита број записан римским цифрама и пише дати број римским цифрама (до 1000).  Ретко самостално врши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000); – Често са грешкама дели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат; Ретко самостално процени вредност израза са једном рачунском операцијом; Ретко тачно израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције;Уз помоћ одреди десетице и стотине најближе датом броју; Уз помоћ решава једначину са једном рачунском операцијом.Понекад делимично одређује и записује скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем; Ретко решава проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; Понекад делимично уочи делове целине и запише разломке облика ;Ретко пореди разломке облика  са једнаким имениоцима. Ретко самостално резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом;Понекад делимично уочава и речима описује правило за настајање бројевног низа; Уз помоћ чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);– Самостално са грешкама пише и упоређује бројеве прве хиљаде. – У довољној мери чита број записан римским цифрама и пише дати број римским цифрама (до 1000). – Самостално уз грешке врши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000); – Уз мање грешке дели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат; – Често самостално уз мање грешке процени вредност израза са једном рачунском операцијом; – У великој мери тачно израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; – Самостално, уз мање грешке одређује десетице и стотине најближе датом броју; – Делимично решава једначину са једном рачунском операцијом; – Делимично одређује и записује скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем; – У великој мери решава проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; – Делимично уочи делове целине и запише разломке облика ; – Самостално пореди разломке облика  са једнаким имениоцима. – Често самостално резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом; – Углавном уочава и речима описује правило за настајање бројевног низа; – Каткад чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);– Често самостално пише и упоређује бројеве прве хиљаде. – Углавном чита број записан римским цифрама и пише дати број римским цифрама (до 1000). – Често самостално врши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000); – Често дели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат; – Често самостално процени вредност израза са једном рачунском операцијом; – У знатној мери тачно израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; – Често самостално одређује десетице и стотине најближе датом броју; – Углавном решава једначину са једном рачунском операцијом; – У знатној мери одређује и записује скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем; – У знатној мери решава проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; – Углавном уочива делове целине и запише разломке облика ; – Често самостално пореди разломке облика  са једнаким имениоцима. – Често самостално резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом;   -Делимично уочава и речима описује правило за настајање бројевног низа; – Често самостално чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);– Самостално и тачно пише и упоређује бројеве прве хиљаде.   -У потпуности чита број записан римским цифрама и пише дати број римским цифрама (до 1000). – Самостално и тачно врши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000); – У потпуности тачно дели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат; – Самостално и тачно уме да процени вредност израза са једном рачунском операцијом; – У потпуности тачно израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; – Самостално и тачно одређује десетице и стотине најближе датом броју; – Тачно решава једначину са једном рачунском операцијом; – У потпуности одређује и записује скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем; – Тачно решава проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; -Уочава делове целине и записује разломке облика ; – Самостално пореди разломке облика  са једнаким имениоцима. – Самостално и тачно резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом; – У потпуности уочава и речима описује правило за настајање бројевног низа; – Самостално чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);
Тема: ГЕОМЕТРИЈА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат;конструише троугао и круг;именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга;разликује врсте углова и троуглова;одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца;опише особине правоугаоника и квадрата;преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства;користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање;  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Разликује паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат и уз помоћ их црта. – Уз помоћ конструише троугао и круг; – Именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; – Именује и разликује врсте углова и троуглова; Уз велику помоћ одређује обим правоугаоника, квадрата и троугла; – Уз помоћ пресликава геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства; – Уз помоћ користи геометријски прибор и алате за цртање.  – Разликује паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат и понекад прецизно их црта; – Самостално конструише троугао и круг, понекад греши; – Именује и црта геометријске облике у равни, угао, правоугаоник, квадрат, троугао и круг; – Зна да одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, али повремено греши; – Самостално, али непрецизно пресликава геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства; – Самостално, али  непрецизно користи геометриски прибор и алате за цртање.– Црта и обележава паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат; – Самостално конструише троугао и круг; – Именује и самостално црта геометријске облике у равни, угао, правоугаоник, квадрат, троугао и круг; – Самостално израчунава обим правоугаоника, квадрата и троугла; – Самостално пресликава геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства; – Самостално користи геометриски прибор и алате за цртање.– Самостално црта и обележава паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат; – Самостално и тачно конструише троугао и круг; – Самостално и тачно црта геометријске фигуре у равни, угао, правоугаоник, квадрат, троугао и круг; – Самостално и тачно израчунава обим правоугаоника, квадрата и троугла; – Самостално и тачно пресликава геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства;  
Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена; упореди величине (дужина, маса, запремина течности и време); измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Зна јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена и претвара их уз већу помоћ. – Уз помоћ упоређује величине (дужина, маса, запремина течности и време); – Уз већу помоћ мери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); – Уз велику помоћ примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.  – Зна јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена и претвара их уз повремену помоћ. – Самостално уз грешке упоређује величине (дужина, маса, запремина течности и време); – Самостално уз грешке мери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); – Уз мању помоћ примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.– Зна јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена и самостално их претвара; – Самостално упоређује величине (дужина, маса, запремина течности и време); – Зна самостално да измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); – Самостално примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.– Самостално мери, упоређује и претвара једнице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена; Самостално и тачно упоређује величине (дужина, маса, запремина течности и време); – Зна самостално и тачно да измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); – Самостално и тачно примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.  
Критеријуми оцењивања у настави Природе и друштва – 3. разред
Тема: ПРИРОДА – ЧОВЕК – ДРУШТВО
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: идентификује облике рељефа и површинских вода у свом крају; одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом крају; илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају; примени правила друштвено прихватљивог понашања поштујући права, обавезе и различитости међу људима; повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи; примени правила безбедног понашања  у саобраћају; разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу; повеже температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха; очита вредности температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра; прикаже везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланаца исхране; илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној средини сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
 – Препознаје уз помоћ облике рељефа и површинских вода у свом крају; – Уз велику помоћ одређује положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом крају. – Уз велику помоћ илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају; – Уз већу помоћ повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи и примењује правила безбедног понашања у саобраћају; – Ретко самостално разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу; – Понекад делимично повезује температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха; – Уз већу помоћ очитава вредност температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра; – У недовољној мери приказује везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланца исхране; – Уз већу помоћ илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној заједници; – У недовољној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;  – Самостално уз грешке именује облике рељефа и површинских вода у свом крају; – Уз мању помоћ одређује положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом крају. – Уз мању помоћ илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају; – Уз мању помоћ повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи и примењује правила безбедног понашања у саобраћају; – У довољној мери самостално разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу; – Делимично повезује температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха; – Уз мању помоћ очитава вредност температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра; – У довољној мери приказује везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланца исхране; – Уз мању помоћ илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној заједници; – У довољној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;    – Самостално именује облике рељефа и површинских вода у свом крају; – Самостално одређује положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом крају. – Самостално илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају; – Самостално повезује врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи и примењује правила безбедног понашања у саобраћају; – Углавном самостално разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу; – У знатној мери повезује температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха; – Самостално очитава вредност температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра; – У знатној мери приказује везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланца исхране; – Самостално илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној заједници; – У знатној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;   -Самостално и тачно именује облике рељефа и површинских вода у свом крају; – Самостално и тачнон одређује положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом крају. – Самостално и тачно илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају; – Самостално и тачно повезује врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи и примењује правила безбедног понашања у саобраћају; – У потпуности самостално разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу; – У потпуности повезује температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха; – Самостално и тачно очитава вредност температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра; – У потпуности приказује везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланца исхране; – Самостално и тачно илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној заједници; – У потпуности сарађује са другима у групи на заједничким активностима;  
Тема: КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: се оријентише у простору помоћу компаса и оријентира из природе/окружења;опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке помоћу плана насеља;идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије;повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним растојањем;доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом;разликује природне и вештачке изворе светлости;повеже промену величине и положаја сенке са променом положаја извора светлости;-повеже промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора сарађује са другима у групи на заједничким активностима;                                
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Оријентише се у простору уз помоћ компаса и оријентира из природе/окружења уз помоћ; – Описује пут од једне до друге тачне помоћу плана насеља уз помоћ; – Идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије уз помоћ; – У недовољној мери повезује јачину деловања на тело са његовим пређеним ратојањем; – Понекад делимично доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом; – Разликује природне и вештачке изворе светлости уз помоћ; – Повезује промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора уз помоћ.– Оријентише се у простору уз помоћ компаса и оријентира из природе/окружења уз подстицај; – Описује пут од једне до друге тачне помоћу плана насеља уз подстицај; – Идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије уз подстицај; – У довољној мери повезује јачину деловања на тело са његовим пређеним ратојањем; – Делимично доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом; – Разликује природне и вештачке изворе светлости уз подстицај; – Повезује промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора уз подстицај.– Оријентише се у простору уз помоћ компаса и оријентира из природе/окружења; – Самостално описује пут од једне до друге тачне помоћу плана насеља;  – Идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије уз мања одступања; – У знатној мери повезује јачину деловања на тело са његовим пређеним ратојањем; – Често доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом; – Разликује природне и вештачке изворе светлости; – Самостално повезује промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора;– Оријентише се у простору уз помоћ компаса и оријентира из природе/окружења; – Самостално и тачно описује пут од једне до друге тачне помоћу плана насеља; – Идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије ; – У потпуности повезује јачину деловања на тело са његовим пређеним ратојањем; – Самостално доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом; – Наводи примере из окружења природне и вештачке изворе светлости; – Самостално и тачно повезује промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора;
Тема: НАШЕ НАСЛЕЂЕ
Исходи:   На крају разреда ученик ће бити у стању да: користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости; прикупи и представи податке о прошлости породице и краја; сарађује са другима у групи на заједничким активностима;        
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– У недовољној мери користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости; – Уз помоћ прикупља и представља податке о прошлости породице и краја; – У недовољној мери сарађује са другима на заједничким активностима;– У довољној мери користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости; – Уз подстицај прикупља и представља податке о прошлости породице и краја; – У довољној мери сарађује са другима на заједничким активностима;– У знатној мери користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости; – Прикупља и представља податке о прошлости породице и краја уз мања одступања; – У знатној мери сарађује са другима на заједничким активностима;  – У потпуности користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости; -Самостално  прикупља и представља податке о прошлости породице и краја; – У потпуностисарађује са другима на заједничким активностима;
Тема:ЉУДСKА ДЕЛАТНОСТ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   повеже различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живи;сарађује са другима у групи на заједничким активностима;    
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Повезује различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живе уз помоћ; – У недовољној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;– Повезује различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живе уз подстицај; – У довољној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;– Повезује различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живе уз мања одступања; – У знатној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;    – Самостално повезује различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живе; – У потпуности сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
Тема: МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   разликује повратне и неповратне промене материјала; уочи сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика; провидност, боја, густина; одабере материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у свакодневном животу; објасни како рециклажа помаже очувању природе; изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком; сарађује са другима у групи на заједничким активностима; представи резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и/или цртежом и др); повеже резултате рада са уложеним трудом
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Разликује повратне и неповратне промене материјала уз помоћ; – У недовољној мери уочава сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика, провидност, боја, густина; Понекад делимично одабира материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у свакодневном животу; – У недовољној мери објашњава како рециклажа помаже очувању природе; – У недовољној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;  – Разликује повратне и неповратне промене материјала уз подстицај; – У довољној мери уочава сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика, провидност, боја, густина; Делимично одабира материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у свакодневном животу; – У довољној мери објашњава како рециклажа помаже очувању природе; – У довољној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима;  – Разликује повратне и неповратне промене материјала уз мања одступања; – У знатној  мери уочава сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика, провидност, боја, густина; Углавном самостално одабира материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у свакодневном животу; – У знатној мери објашњава како рециклажа помаже очувању природе; – У знатној мери сарађује са другима у групи на заједничким активностима; – Самостално повезује резултате рада са уложеним трудом; – Самостално представи резултате истраживања (писано, усмено); – Самостално изведе огледе/експерименте;    – Разликује повратне и неповратне промене материјала у потпуности самостално; – У потпуности уочава сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика, провидност, боја, густина; Самостално одабира материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у свакодневном животу; – У потпуности објашњава како рециклажа помаже очувању природе; – У потпуности сарађује са другима у групи на заједничким активностима; – Самостално и тачно повезује резултате рада са уложеним трудом; – Самостално представи резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point презентацијом, и/или цртежом); – Самостално изведе огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком);  
Критеријуми оцењивања у настави Ликовне културе
Тема: ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА
Исходи : користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;  
Тема : КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ     Исходи:          распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем;   Тема : ОРНАМЕНТИКА  
Исходи:   укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким делима и традицији различитих народа;распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;    
Тема: ПРОСТОР – ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ  
Исходи:   преобликује, самостално или у сарадњи са другима, амбалажу и предмете за рециклажу мењајући им употребну функцију;учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће или у окружењу;разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити.разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна, уметничких и ученичких радова, уважавајући различитости; Тема: ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА  
Исходи:   протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;    
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
Тема: Ликовне поруке као могућност споразумевања   
-Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.– Тумачи уз подстицај једноставне визуелне информације.  – Самостално користи једноставне визуелне информације као подстицај за стваралачки рад.– Самостално користи једноставне визуелне информације као постицај за стваралачки рад, приказујући свој доживљај креативно и јединствено.
Тема: Композиција и покрет у композицији   Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.    Уз подстицај распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;Уз подстицај изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем;    Самостално распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;Самостално изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем;    Креативно распоређује облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;   Самостално и јединствено изражава одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем;  
Тема: Орнаментика -Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.  Уз подстицај распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;    Самостално распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;    Креативно распоређује облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;   Указује на сличности и разлике које опажа у уметничким делима и традицији различитих народа;    
Тема: Простор – повезивање разних облика у целину   -Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.      
Тема: Плакат,  билборд, реклама   – Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.  
  -Ученик уз подстицај уочава и представља облике у простору.         Уз подстицај тумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;    – Самостално уочава и представља облике у простору;   – Спретно повезује облике у простору.     Самостално тумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;    -Самостално уочава и представља облике у простору;   -Креативно и јединствено ликовно повезује облике у простору.     Самостално и јединствено тумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;  
Критеријуми оцењивања у настави Физичког и здравственог васпитања – 3. разред
Тема:ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;одржава равнотежу у различитим кретањима;коригује сопствено држања тела на основу савета наставника;правилно држи тело;правилно подиже, носи и спушта терет;  
Довољан (2) – Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз помоћ; -Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз помоћ;    Добар (3) – Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз подстицај; – Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз подстицај;  Врло добар (4) – Правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз мања одступања; -Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз мања одступања; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;    Одличан (5) -Поседује позитивно искуство успешности кроз овладавање правила елементарних и штафетних игара -Вешто изводи сложеније форме природних облика кретања. –
Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: изведе дечји и народни плес;користи терминологију вежбања;поштује правила понашања на вежбалиштима;поштује мере безбедности током вежбања;одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;примени правила игре;навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа;прихвати победу и  пораз као саставни део игре и такмичења;уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања и у другим ситуацијама;правилно изводи и контролише покрете у различитим кретањима;изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз помоћ; -Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз помоћ; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;  – Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу уз помоћ; – Изводи дечји и народни плес уз помоћ.  – Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз подстицај; – Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз подстицај; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;  – Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу уз подстицај; – Изводи дечји и народни плес уз подстицај.  – Правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз мања одступања; -Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз мања одступања; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;  – Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу уз мања одступања; – Изводе дечји и народни плес уз мања одступања.-Поседује позитивно искуство успешности кроз овладавање правила елементарних и штафетних игара -Спретно учествује у елементарним и штафетним играма -Покретом изражава своје емоције и искуства, покрет усклађује са музиком -Вешто изводи сложеније форме природних облика кретања.
Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   прати промене у тежини и висини код себе и других;препозна здравствено стање када не треба да вежба;примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и другим животним ситуацијама;уредно одржава простор у коме живи и борави;користи здраве намирнице у исхрани;повезује различита вежбања са њиховим утицајем на здравље;препозна лепоту покрета у вежбању;се придржава правила вежбања; – вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању.
Довољан (2)Добар (3)врло добар (4)Одличан (5)
– Користи основну терминологију вежбања уз помоћ; – Поштује правила понашања у и на просторима за вежбање; – Поштује мере безбедности током вежбања; – Одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање; – Поштује правила игре; – Навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа; – Уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;– Користи основну терминологију вежбања уз подстицај; – Уочава  улогу делова тела  у вежбању; – Уочи промене у расту код себе и других.  – Користи основну терминологију вежбања уз мања одступања; – Препознаје везу вежбања и уноса воде; – Наведе врсте намирница у исхрани.    – Користи основну терминологију вежбања – Повезује ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље; – Препознаје лепоту покрета у вежбању; – Придржава се правила вежбања; – Вреднује успех у вежбању.  
Критеријуми оцењивања у настави Музичке културе – 3. разред
Тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Исходи: опише своја осећања у вези са слушањем музике;примењује правилан начин држања тела и дисања при певању;изговара бројалице у ритму, уз покрет;пева по слуху и са нотног текста песме различитог садржаја и расположења;наведе особине тона и основне музичке изражајне елементе;разликује инструменте по боји звука и изражајним могућностима;повезује карактер дела са избором инструмента и музичким изражајним елементима;повезује почетне тонове песама–модела и једноставних наменских песама са тонском висином;комуницира са другима кроз извођење традиционалних и музичких игара уз покрет;свира по слуху и из нотног текста ритмичку и мелодијску пратњу;     Тема: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Исходи: поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике; коментарише своје и туђе извођење музике;  самостално или уз помоћ одраслих, користи предности дигитализације;учествује у школским приредбама и манифестацијама.препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;     Тема: СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ Исходи: поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике; коментарише своје и туђе извођење музике;  самостално или уз помоћ одраслих, користи предности дигитализације;учествује у школским приредбама и манифестацијама.препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;  
 Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  Пева  песме по слуху, по сопственомизбору и изводи бројалице.Пева једноставне песме у складу са текстом.  Пева дечије, уметничке и народне песме различитог садржаја и расположења у складу са текстом. Иизводи различите покрете на песме које пева и музику коју слуша. Свира пратњу за бројалице и песме на дечијим ритмичким инструментима.Самостално пева дечије, уметничке и народне песме различитог садржаја и расположења у складу са текстом. Креира различите покрете на песме које пева и музику коју слуша. Свира и креира пратњу за бројалице и песме на дечијим ритмичким инструментима.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕПрепознаје различите тонске боје, гласове и инструменте у одређеним композицијама Препознаје различита темпа (брзо,споро) и динамичке разлике (гласно, тихо)Препознаје различита темпа и динамику.  Разликује тонскебоје (гласове и инструменте). Препознаје слушане композиције.Самостално изражава свој доживљај музике коју изводи или слуша. Препознаје слушане композиције на основу одломака.
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕОпонаша звукове из непосредне околине спонтаном или договореном импровизацијом.    Изводи једноставне ритмичке пратње користећи различите изворе звука, глас, тело. Понавља већ осмишљен покрет.Изводи ритмичке пратње користећи ритмичке инструменте Самостално креира покрет.Користи различите изворе звука за креирање једноставних ритмичких и звучних ефеката као пратња за  бројалице, песме. Самостално креира кореографију.  

Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика.

 На крају трећег разреда ученик би требало да буде у стању да:

  • правилно рукује ИКТ уређајима;
  • предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак и могућности употребе ИКТ-а;
  • користи одговарајуће алатке програма за цртање и сачува свој цртеж;
  • уреди краћи текст и сачува га на рачунару;
  • направи једноставну презентацију користећи мултимедијалне садржаје;
  • користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ одраслог;
  • критички бира садржаје са интернета и затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима;
  • зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја;
  • безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или затражи помоћ одраслог.
Групни радЕлементи процене  са показатељима
Ниво постигнућа1.  рад у групи  2. познавање тематике         3. размена,          повезивање и          примена идеја  
Истиче се  ….Ученик сарађује са члановима групе, уважава њихове потребе како би се задатак што успешније обавио. … сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала у вези са темом … одабира технике и алате у складу са фазама реализације пројекта  Ученик поседује знања, активно подстиче размену идеја и знања са члановима групе и уважава њихове идеје. … сарађује са осталим члановима групе у представљању резултата и закључака … наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка  Ученик размењује идеје са другима и примењује идеје за решавање задатка.
… примењује технике и алате у складу са фазама реализације пројекта … вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен  
добарУченик уз мању помоћ наставника сарађује са члановима групе.Ученик поседује извесна знања и уз мању помоћ наставникаучествује у размени идеја.Ученик уз мању помоћ наставника примењује идеје у решавању задатка.
задовољава  Ученик уз већу помоћ наставника показује низак степен заинтересованости за сарадњу у групи.Ученик показује низак степен заинтересованости за учешће у активностима.Ученик уз већу помоћ наставника показује низак степен усвојености знања и способности примене.

г) Презентација/Презентовање рада

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа…)Број бодова
Презентација је добро видљива и јасна5
Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације5
Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом5
Дизајн5
Мултимедијалност5
Интерактивност5
  Презентовање  
    САДРЖАЈ Обухваћени су сви важни делови садржаја след излагања је логичанНАЧИН ИЗЛАГАЊА       Изражавање је а) довољно  гласно б) правилно в) јасно    РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА слушаоци са пажњом прате презентацију  укључују се питањима и коментарима

Успех ученика из изборних програма: грађанско васпитање и верска настава оцењује се описно

и то :

-истиче се

-добар

-задовољава

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *