sreda, april 24, 2024

Угледни час – ИО Сопотница

Угледном часу присуствовали су: Ивана Безаревић – педагог, Ирена Матовић-директор школе и родитељ ученице Ивана Љујић.

            Учитељица је обезбедила опуштајућу и веома подстицајну атмосферу чему је посебно као мотивација за рад у уводном делу часа користила цртани филм као асоцијацију за погађање теме и увод у главни део часа. Учионица је унапред припремљена за презентацију. Учитељица се обраћала деци са уважавањем, поштовањем, користила је различите поступке за мотивисање ученика (похваљивање, охрабривање, подстицање других ученика да похваљују).

            Учитељица је користила углавном презентацију за усвајање наставне јединице као и повратну информацију на истој. Јасно су истакнути циљеви часа. Користила је облике и методе рада које су ефикасни у односу на циљ часа. На постављена једноставна питања одговоре је давао и предшколац. С обзиром да се ради у одељењу са једним учеником трећег разреда и једним предшколцем, примењени су облици и методе рада сходно ситуацији (индивидаулни, фронтални, рада у пару, усмено излагање, илустративна, кооперативна, интерактивна, презентација, излагање ученика). Примењена су разноврсна наставна средства: аудио-визуелна (цртани филм на пројектору), наставни листићи, очигледна наставна средства као градивне именице (брашно, вода, со, квасац).Коришћен је пројектор и рачунар.

            Ученица су били веома заинтересована за рад на часу и активно је учествовали у раду. Самостално је решавала задатке и образлагала на који начин је дошла до решења.

Предшколац је у складу са наставном јединицом трећег разреда имао задатке везане за графомоторику(цртање и довршавање цртежа кућа од прућа, цигле, дрвета и бојење истих). Учитељица  је константно тражила од ученице навођење примера из свакодневног животаи на тај начин одржавала високи степен пажње ученика. Ученица је повезивала ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области. Остварени су следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања, испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима.

Евалуација усвајања новог градива учитељица је организовала кроз веома занимљив начин :ученици су имали задатак да месе хлеб од донетих састојака – градивних именица и с тим дошли до заједничке именице.

            Учитељица је прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник надгледа ученицу док ради и ако је потребно даје јој додатне инструкције и пружа помоћ.

            Компетенције које су развијене: 1) за учење, 2) решавање проблема,  4) естетичка, 5) комуникација 6)дигитална.

            Делови часа су међусобно ефикасно повезани и време је ефикасно искоришћено.

Рекапитулација часа учитељица је организовала кроз веома занимљив начин :ученици су имали задатак да месе хлеб од донетих састојака – градивних именица и с тим дошли до заједничке именице.