petak, april 12, 2024
Вести

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ (ЕНГЛЕСКИ И НЕМАЧКИ ЈЕЗИК)

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ – СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

На основу Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, Правилника о плану наставе и учења за први циклус основногобразовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања и Правилника о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за стране језике, Стручно веће за стране језике утврдило је критеријуме оцењивања за енглески језик – први страни језик .

Стручно веће страних језика, наставници енглеског језика

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе страних језика је усмена и писана комуникацијска компетенција на страном језику проширена с културолошко-васпитним елементима. У раном учењу енглеског језика тежиште је на говорној комуникацији посредством покрета, ликовног израза, игре и песме. У раним годинама учења страног језика треба мотивисати ученике, подстицати њихову љубав према језику,  подизати им самопоуздање. У вишим разредима настава се поступно усмерава на когнитивно учење и настоји се уједначено развијати говорна и писана комуникација. Начини, поступци и елементи вредновања постигнуте разине компетенција произлазе из  предметнога курикулума, наставног плана и програма,  и  Правилника о начинима, поступцима и елементима вредновања ученика и правила понашања ученика које доноси школа. У основној школи постоје разредна и предметна настава.

 • У току једног полугодишта ученик се оцењује најмање 4 пута од чега најмање једном усмено (Ученик треба да буде спреман за усмено одговарање на сваком часу тј. усмено испитивање се неће посебно најављивати)
 • Писмене провере знања се структурирају на основу 3 нивоа знања (основни, средњи и напредни ниво) према стандардима. Распоред писмених провера знања се објављује на паноу  школе.
 • Оцењује се и рад на пројектима ( начин излагања и презентовања, степен ангажовања и сарадње у групи)
 • Ученици којима је потребна додатна подршка у учењу (индивидуализација и ИОП) оцењују се индивидуално у складу са својим могућностима и односом према раду

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРВИ разред:

 1. разред
 2. Оцењивање у првом разреду врши се у складу са датим исходима. Оцена се односи на степен остварености исхода са препоруком за даљи напредак.


Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. Описна оцена представља опис постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и задатка прописаних планом и програмом наставе и учења, као и степена ангажовања и напредовања ученика.

Наставник током целе школскегодине континуирано води евиденцију о напредовању, ангажовању, постигнућима и активностима ученика на часовима.

У току школске године ученици првог разреда имају рад на пројекту који се оцењује спрам залагања и труда ученика, тимског рада, посвећености у раду, извршавања задатака који је додељен ученику, начину излагања и презентовања.    

Ученик првог разреда је у потпуности савладао предвиђене наставне садржаје уколико наставник процени да су сви дефинисани исходи испуњени уз самостално напредовање и стално ангажовање ученика:

 • Ученик разуме фреквентне и уобичајене усмене исказе, као и кратке, једноставне усмене прилоге везане за познате теме, појаве и догађаје.
 • Обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о искуствено блиским ситуацијима и појавама, једноставно исказивање идеја и мишљења).
 • Ученик правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и
  неувежбаним комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила.

Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од дефинисаних исхода начасовима, сматра се да је савладао предвиђене наставне садржаје али да изостаје самостални рад и стални напредак ученика:

 • Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и разговетног говора.
 • Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи, распитивање о суштинским информацијама које се тичу саговорника).
 • Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и некихнајчешћих гласовних група.

Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање дефинисаних исхода на часовима сматра се да није у потпуности савладао наставне садржаје и да изостаје његов напредак и језички развој уз недостатак ангажовања:

 • Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе
  који се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера интересовања.
 • Сналазисе у кратким и увежбаним комуникационим улогама, уз употребу научених и
  уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара).
 • Ученик препознаје исправан изговор већине гласова и гласовних група,као и једноставне граматичкеелементе и конструкције.

Ученик који није остварио ниједан или веома мали број дефинисаних исхода сматра се да није савладао предвиђене наставне садржаје уз изостајање његовог напредовања, језичког развоја и ангажовања.


ДРУГИ-ЧЕТВРТИ разред:

Од другог до четвртог разреда оцењивање је бројчано и врши се:


1) Писаним путем(осим ученика другог разреда код којих је писање необавезна и прилагођена споредна активност)
2) Усменим путем
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и његове самосталности у раду.

У другом разреду усвајање језика врши се на усменом нивоу, тако да се вреднује разумевање језика и говор, као и ангажовање и однос према предмету.

1) Писане провере постигнућасе оцењују на основу скале која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене Писмене провере одржавају се након сваке обрађење области, а најављују се најмање недељу дана пре датума одржавања. Проценти оцењивања су:

· 86%-100% оцена одличан (5)     · 70%-85% оцена врло добар (4)

· 55%-69% оцена добар (3)            · 35%-54% оцена довољан (2)

· до 34% оцена недoвољан (1

 • Оцена се усменим путем најчешће добија одговарањем

 Оцена одличан (5) – ученик савлађује градиво из граматике и вокабулара, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Течно чита и говори на енглеском језику. Има развијене вештине слушања, читања, писања и говора на страном језику. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. Показује иницијативу током наставе, помаже другим ученицима и пријатељски се понаша према осталим ученицима. Успешно ради у различитим облицима рада.

Оцена врло добар (4) – ученик је способан да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примењује и изводи закључке. Има развијене вештине слушања, писања, читања и говора на страном језику. Саставља краће исказе о себи, својој породици и непосредном окружењу. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. Сналази се у различитим облицима рада.

Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе граматичке појмове и појмове из вокабулара. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима, уз помоћ наставника може да објасни њихове везе и значај, активан је на часу уз наставникову помоћ. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.

 Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу

Активност ученика прати се и вреднује током целе шк. год. У активност улази и успешност при самосталном, раду у пару и раду у групи.

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са исходима, циљевима и задацима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа  за енглески језик и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

ПЕТИ – ОСМИ РАЗРЕД

Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи:

 • Разумевање (писаног/слушаног садржаја)
 • Говорне способности
 • Способности писменог изражавања
 • Језичке законитости – граматика
 • Мерила за елемент Разумевања:

Одличан 5- ученик разуме саговорника и усмено излаже у нормалном темпу, у потпуности разуме писани и слушани текст, с лакоћом влада материјом и вештинама.

Врло добар 4– разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја.

Добар 3 – разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, потребно га је усмеравати.

Довољан 2 – има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника који га води кроз материју, има тешкоћа у разумевању излагања, једва схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писану и говорну материју.

Недовољан 1 – не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника.

 • Мерила за елемент Говорне способности:

Одличан 5 – ученикслободно и без оклевања изражава своје мисли,  активан је у разговору,  правилним изговором течно изговарареченице и нема већих граматичких грешака.

    Врло добар 4 – ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичкимгрешкамакоје не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразукоја је неадекватна и погрешноје изговора.

     Добар 3 – ученик може да комуницира иима скроман речник, смисао изреченог

   је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив.    Ученик има делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији.

   Довољан2-ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговорушто отежава оношто жели да каже; ретко налази праве речи и фразе, тешко се

 изражава, а његов оскудан речник користи полако и са пуно оклевања упркос великој       помоћи наставника.

   Недовољан 1 – ученик не уме самостално да се изражава, једва користи

   најосновнији вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији.

   Није савладао ни најосновније граматичке структуре па је смисо изреченог

нејасан и неразумљив.

 • Мерила за елемент Способности писменог изражавања:

  Одличан 5- ученик може у писаној формида изрази своје мисли самостално и без већих граматичких и правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке, има добру технику решавања тестова и успешан је у томе.

  Врло добар 4 – ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз понеке граматичке и правописне грешке; готово редовно има све писане домаће задатке; има врло добар резултат на тесту и проверама знања.

  Добар 3 – ученик не може без помоћи даизрази своје мисли писаним путем и прави честе и већеправописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке; углавном остварује просечан резултат на тесту и проверама знања.

  Довољан 2 – ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже минималан успех на тествима и проверама знања.

  Недовољан 1– прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова на тесту и проверама знања.

Писмено проверавање планира се 4-5 пута током школске године, или након сваке обрађене целине. Писмене провере укључују граматику, вокабулар, свакодневни енглески, разумевање и превод.. Могуће су и десетоминутне писмене вежбе за проверу градива.

Елемент способности писаног изражавања подразумиева тачно писање по диктату; тачно писање у решавању задатака репродуктивног типа; тачно писање при модификацији реченица и текстова према упутствима; писање састава и сажетака. Проверавамо диктатима, кратким писаним проверама (у трајању дуже од 15 минута), кратким вођеним саставцима, одговорима на питања, при чему се успех ученика  уписује у рубрику за оцењивање.

Диктат се увијек односи на познате, већ обрађене теме. Прво се прочита цели диктат нормалном брзином да ученици добију бољи увид у садржај текста, приликом чега ученици не пишу. Затим се чита спорије реченицу по реченицу, а ученици пишу без упадица,  коначно  се прочита цели диктат ради контроле и евентуалног поправљања погрешака. Ако се у тексту иста грешка појављује више пута и написана је погрешно, рачуна се као једна погрешка.

Диктат  се најављује 5 дана унапред.Временски захтева дуже од 15 минута од оквирно 70 речи.

 • Мерила за елемент Језичких законитости-граматике:

Елемент језичке законитости подразумева проверу и усвојеност граматичких наставних јединица, односно примена граматичких дефиниција кроз различите писмене и усмене задатке. Граматичка правила се не испитују као дефиниције. Ученик би требао бити у стању објаснити најједноставније граматичке појаве. Ученик не образлаже на енглеском језику код елемената језичне законитости. Уколико је у тестовима у већој мери била заступљена и граматика, ученику се оцена из писменог изражавања може преписати и у рубрику језичке законитости. Писмени тест из граматике најављује се најмање 5 дана унапред

Одличан 5 – ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком контексту.

 Врло добар 4 – ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке.

  Добар 3 – ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке.

Довољан 2– ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује.

Недовољан 1-ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује.

Оцењивање ученика од петог до осмог разреда је бројчано и врши се:


1) Писаним путем
2) Усменим путем
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности

4. Пројекти  

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и његове самосталности у раду.

Ученици 5-8.разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено проверавати.Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник.Распоред може да се мења на предлог наставника. Писане провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се обављати без претходне најаве и евидентирају се у педагошкој документацији наставника ради праћења постигнућа ученика.


1) Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене:
Критеријуми за оцењивање писаних провера знања:

ОЦЕНАПРОЦЕНТИ
10-30
231-52
353-69
470-85
586-100


2) Оцена добијена усменим путемсе формира на основу учениковог одговора или излагања према следећој бројчаној скали:


Опис потребних знања и вештина:

Оцена одличан (5)

 • Ученик разуме планом и програмом предвиђене речи и изразе приликом усменог изражавања  у великој мери и уз изузетно велики степен самосталности
 • Разуме планом и програмом предвиђене речи и изразе у писаном облику у великој мери и уз изузетно велики степен самосталности
 • У потпуности самостално,  правилно и изражајно чита
 • Приликом усменог изражавања користи једноставна језичка средства у датим комуникативним ситуацијама (поздрављање, представљање, захваљивање, извињавање, давање информација о себи и свом окружењу…) уз изузетно велики  степен самосталности
 • Потпуно самостално пише податке о себи и свом окружењу и пише краће саставе
 • Познаје и користи све граматичке елементе и конструкције предвиђене планом и програмом и уочава најчешће изузетке од граматичких правила. Веома успешно примењује дате граматичке елементе и конструкције у конкретним комуникативним ситуацијама.
 • Познаје основне карактеристике традиције и  културе земаља чији језик изучава као и обрасце понашања. Укратко описује најпознатије личности из прошлости и садашњости
 • На матерњем и страном језику саопштава информацију добијену од 3.лица  у вези са познатим темама и комуникативним ситуацијама
 • У потпуности показује способност  примене језичких вештина у новим ситуацијама
 • Показује изузетно висок степен ангажовања и заинтересованости за рад

Оцена врло добар (4)

 • Ученик разуме планом и програмом предвиђене речи и  исказе у усменом облику у великој мери и уз велики степен самосталности
 • Ученик разуме једноставне фреквентне речи и изразе у писаном облику у великој мери и уз велики степен самосталности
 • Правилно и изражајно чита једноставне текстове уз велики степен самосталности
 • Приликом усменог изражавања користи једноставна језичка средства у датим комуникативним ситуацијама (поздрављање, представљање, захваљивање, извињавање, давање информација о себи и свом окружењу…) уз већи степен самосталности
 • Уз велики степен самосталности пише податке о себи и свом окружењу
 • Познаје и у великој мери  користи једноставне граматичке елементе и конструкције
 • Познаје основне одлике традиције и  културе земаља чији језик изучава као и основне обрасце понашања. Укратко описује значајне личности личности из прошлости и садашњости
 • у великој мери показује способност примене језичких вештина и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe
 • Показује висок степен ангажовања и заинтересованости за рад

Оцена добар (3)

 • Ученик разуме једноставније, фреквентне речи и изразе у усменом  облику у довољној мери и уз делимичан степен самосталности
 • Ученик разуме једноставније, фреквентне речи и изразе у писаном  облику у довољној мери и уз делимичан степен самосталности
 • Правилно и изражајно чита једноставније текстове  уз већи степен самосталности
 • Приликом усменог изражавања користи једноставнија језичка средства у датим комуникацијским ситуацијама (приликом поздрављања, представљања, захваљивања, извињавања, давања информација о себи и свом окружењу…) уз довољан степен самосталности
 • Пише једноставне податке о себи и свом окружењу уз повремену наставникову помоћ
 • Познаје и користи најједноставније граматичке елементе и конструкције
 • Познаје најосновније културне  карактеристике земаља чији језик изучава
 • у довољној мери показује способност употребе језичких вештина у новим ситуацијама
 • Показује делимичан степен ангажовања и заинтересованости за рад

Оцена довољан (2)

 • Ученик разуме најједноставније и најфреквентније речи, кратке и једноставне поруке и упутства у усменом  облику уз мањи степен самосталности
 • Ученик разуме најједноставније и најфреквентније речи, кратке и једноставне поруке и упутства у писаном облику уз мањи степен самосталности
 • Правилно чита кратке и једноставне текстове уз повремену наставникову помоћ
 • Приликом усменог изражавања користи  најједноставнија језичка средства у датим комуникацијским ситуацијама (приликом поздрављања, представљања, захваљивања, извињавања, давања информација о себи и свом окружењу…)  уз мањи степен самосталности  (тј. уз повремену помоћ наставника или својих другова)
 • Пише најједноставније податке о себи и свом окружењу уз помоћ наставника
 • Језичке вештине којима је овладао су на нивоу репродукције, уз минималну примену
 • Показује мали степен ангажовања и заинтересованости за рад

Оцена недовољан  (1)

 • Ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2)
 • Није самосталан у раду
 • Не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање

Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист.

Уколико ученик не показује интересовање за  учешће у активностима нити ангажовање, као ни жељу за напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1).

Оцењивање/вредновање пројектних активности  има мотивациону улогу и вреднује се у складу са показаним степеном самосталности, активности и ангажовања као и сарадње са осталим члановима групе, извођења закључака на основу прикупљених података и презентовања продукта пројекта.

4. Оцењивање пројеката

5 – Ученик показује висок степен сарадње са осталим члановима групе. Изузетно је  самосталан, показује изузетно висок степен активности и ангажовања. Самостално изводи закључке на основу прикупљених података. Веома успешно презентује продукт пројекта.

4 – Ученик у великој мери сарађује са осталим члановима групе. Показује  самосталност, висок степен активности и ангажовања. Углавном самостално изводи закључке на основу прикупљних података. Успешно презентује продукт пројекта.

3 – Ученик у довољној мери сарађује са осталим члановима групе. Показује довољан степен активности и ангажовања. Делимично самостално, делимично уз помоћ осталих чланова групе  изводи закључке на основу прикупљених података. Уз помоћ осталих чланова групе презентује продукт  пројекта.

2 – Ученик показује мали степен сарадње са осталим члановима групе. Показује мали степен активности и ангажовања. Репродукује прикупљене податке и презентује продукт пројекта уз већ помоћ осталих чланова групе.

1 – Ученик не сарађује са осталим члановима групе. Није заинтересован за пројекат, не учествује у активностима, не ангажује се.

Оцењивањеученика по ИОП-у

Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању оцењује се у односу на остваривање циљева и стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана или у односу на прилагођене стандарде постигнућа при чему севреднује и однос ученика према раду и постављеним задацима/захтевима предмета у складу са његовим способностима.

Оцењивање ученика по ИОП-у 1 се врши на основу ангажовања и степена остварености постојећих стандарда и очекиваних исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Оцењивање ученика по ИОП-у 2 се врши на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Вредновање је усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и ваннаставним активностима, развијању његовог самопоуздања и осећаја напредовања.

При евалуацији ученика који раде поИОП-у, примењује се индивидуални приступ у сарадњи са педагошко-психолошком службом школе.

Формативно оцењивање подразумева: праћење напредовања, ангажовања и мотивисаности ученика, активност на часовима, редовно доношење прибора, израду домаћих задатака, однос према раду. Води се у педагошкој свесци наставника и у дневнику, а из овог оцењивања проистиче оцена за рад на часу на крају сваког класификационог периода или на крају полугодишта и године.

Од ученика се очекује већа самосталност у раду и већа говорна продукција.У нижим разредима ( рано учење ) пише се кратко и по моделу, уз понуђене речи на избор. У вишим разредима од ученика се тражи више у писању, у сваком вишем разреду задани број речи се повећава.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *