sreda, april 24, 2024
Вести

Критеријум оцењивања за предмет Информатика и рачунарство

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

разред: ПЕТИ

предмет: Информатика и рачунарство                                                                      Предметни наставник: Демир Срна

Редни бројТемаНИВОИ  ЗНАЊА
Препознавање Оцена 2Репродукција Оцена 3Разумевање Оцена 4Примена Оцена 5
1.ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕУченик уме да : – наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу – Правилно користи ИКТ уређаје Прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса – Прилагоди радно окружење кроз основна подешавања– Креира дигиталну слику – Креира текстуални документ – Разликује основне типове датотека – Сачува и организује податке– примени основне акције едитовања и форматирања дигиталне слике и текстуалног документа ( самостално и сараднички)– Примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записа -Креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања и форматирања ( самостално и сараднички).
2.ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОС– Реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја – доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту животне средине – разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на интернету– реагује исправно када дође у контакт са непримереним садржајем или са непознатом особом путем интернета – приступа интернету, самостално претражује, проналази информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај  – препознаје ризик зависности од технологија и доводи га у везу са својим здрављем – информацијама на интернету приступа критички спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету– објасни појам ауторских права и разликује основне лиценцеза дељење садржаја
3.ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ-сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала, представљању пројектних резултата и закључака;– користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери комуникације и сарадње– креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате-креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате – вреднује процес и резултате пројектних активности
4.РАЧУНАРСТВО– наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема– креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењусврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби користи математичке операторе за израчунавањеобјасни сценарио и алгоритам пројекта анализира и дискутује програм проналази и отклања грешке у програму

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

разред: ШЕСТИ

предмет: Информатика и рачунарство                                                                      Предметни наставник: Демир Срна

Редни бројТемаНИВОИ  ЗНАЊА
Препознавање Оцена 2Репродукција Оцена 3Разумевање Оцена 4Примена Оцена 5
1.ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕУченик уме да : Правилно користи ИКТ уређаје; креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у програму за рад са текстомУченик уме да : Правилно користи ИКТ уређаје; креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у програму за рад са текстомУченик уме да : – самостално снима и врши основнуобраду аудио и видео записа; –уређује мултимедијалну презентаци ју која садржи видео и Аудио садржаје;– Уређује мултимедијалну презент ацију која садржи видео и аудио садржаје; чува и организује податке локално и у облаку; одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у Мрежном окружењу;
2.ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОС– одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу; – разликује основне интернет сервисе; – примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи;– примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи – приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује информације– приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује информације и преузима их на свој уређај поштујући ауторска права;– објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја одговарајућом CC лиценцом;
3.ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ-сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала, представљању пројектних резултата и закључака;– користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери комуникације и сарадње– креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате– креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате – вреднује процес и резултате пројектних активности
4.РАЧУНАРСТВО– креира једноставан програм у текстуалном програмском језику; – користи математичке изразе за израчунавања у једноставним програмима;– објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредбе доделе, гранања, петље);– користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и једнодимензионе низовске вредности; – разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине (потпрограме);-разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине (потпрограме); – проналази и отклања грешке у програму
5СВЕ ТЕМЕ– Често пропусти да уради домаћи задатак; – ретко учествује у раду на часу – Ради на часу уз помоћ наставника– Труди се да прилично редовно ради домаће задатке; – често учествује у раду на часу;- Ради на часу уз мању помоћ наставника– Редовно ради домаћи, активно учествује у раду на часу; – Самостално ради задатке– Редовно ради домаћи, активно учествује у раду на часу; – Самостално ради на часу

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

разред: СЕДМИ

предмет: Информатика и рачунарство                                                                      Предметни наставник: Демир Срна

Редни бројТемаНИВОИ  ЗНАЊА
Препознавање Оцена 2Репродукција Оцена 3Разумевање Оцена 4Примена Оцена 5
1.ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ– разликује визуелну презентацију и Логичку структуру текста; – користи алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа садржаја у програму за обраду текста;– разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста; – користи алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа садржаја у програму за обраду текста; – објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа боја; – креира растерску слику у изабраном програму; -креира векторску слику у изабраном програму;pf– разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста; – користи алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа садржаја у програму за обраду текста; – објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа боја; – креира растерску слику у изабраном програму; – креира векторску слику у изабраном програму; – користи алате за уређивање и трансформацију слике;– разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста; – користи алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа садржаја у програму за обраду текста; – објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа боја; – креира растерску слику у изабраном програму; – креира векторску слику у изабраном програму; – користи алате за уређивање и трансформацију слике; – креира гиф анимацију; – креира видео-запис коришћењем алата за снимање екрана;
2.ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОС-разликује појмове URL, DNS, IP адреса; -објасни појмове хипер веза и хипер текст; -креира, форматира и шаље електронску пошту; -обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о приватност;-разликује појмове URL, DNS, IP адреса; -објасни појмове хипер веза и хипер текст; -креира, форматира и шаље електронску пошту; -обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о приватност; -препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се заштити;-разликује појмове URL, DNS, IP адреса; -објасни појмове хипер веза и хипер текст; -креира, форматира и шаље електронску пошту; -обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о приватност; -препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се заштити; -сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о одговарајућим нивоима приступа;-разликује појмове URL, DNS, IP адреса; -објасни појмове хипер веза и хипер текст; -креира, форматира и шаље електронску пошту; -обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о приватност; -препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се заштити; -сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о одговарајућим нивоима приступа; -подешава хипер везе према делу садржаја, другом документу или веб локацији;
3.ИСТРАЖИВАЧКИ  ПРОЈЕКАТ– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка;– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који комбинују текст, слике, линкове, табеле и анимације;– креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног задатка; – поставља резултат свог рада на Интернет – ради дељења са другима уз помоћ наставника; – вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен– поставља резултат свог рада на Интернет – ради дељења са другима самостално; – вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен
4.РАЧУНАРСТВО– поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима самостално; – вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика исцртава елементе 2Д графике; – употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика;– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика исцртава елементе 2Д графике; – употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика; – планира, опише и имплементира решење једноставног проблема;– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика исцртава елементе 2Д графике; – употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика; – планира, опише и имплементира решење једноставног проблема; – проналази и отклања грешке у програму
5.СВЕ ТЕМЕ– Често пропусти да уради домаћи задатак; – ретко учествује у раду на часу – Ради на часу уз помоћ наставника– Труди се да прилично редовно ради домаће задатке; – често учествује у раду на часу; – Ради на часу уз мању помоћ наставника– Редовно ради домаћи, активно учествује у раду на часу; – Самостално ради задатке– Редовно ради домаћи, активно учествује у раду на часу; – Самостално ради задатке

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

разред: ОСМИ

предмет: Информатика и рачунарство                                                                      Предметни наставник: Демир Срна

Редни бројТемаНИВОИ  ЗНАЊА
Препознавање Оцена 2Репродукција Оцена 3Разумевање Оцена 4Примена Оцена 5
1.ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕУченик ће бити у стању да: – отвори нови радни лист – изврши унос података уз помоћ наставникаУченик ће бити у стању да: – отвори нови радни лист – изврши унос података – разликује типове података.Ученик ће бити у стању да: – отвори нови радни лист – изврши унос података и – разликује типове података. – сортира и филтрира податке по задатом критеријуму – форматира ћелијеУченик ће бити у стању да: – отвори нови радни лист изврши унос података и разликује типове података. – сортира и филтрира податке по задатом критеријуму – разуме појам адресе ћелије – форматира ћелије, сачува је у пдф у и одштампа – користи формуле за израчунавање статистика – изради графикон
2.ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСУченик ће бити у стању да: – Препозна ризик на интернету – Установи када не би требало да дели личне податке и разуме ризик од таквих поступака  – Препозна ризик на интернету – разуме на које све начине делимо личне податке приликом коришћења интернета – разуме потенцијалне ризике дељења личних података путем интернета, поготову личних података децеУченик ће бити у стању да: – објасни појам отворени подаци – разуме на које све начине делимо личне податке приликом коришћења интернета – разуме потенцијалне ризике дељења личних података путем интернета, поготову личних података деце  Ученик ће бити у стању да: – објасни појам отворени подаци – Разуме везу између ризика на интернету и кршења права – разуме на које све начине делимо личне податке приликом коришћења интернета -разуме потенцијалне ризике дељења личних података путем интернета, поготову личних података деце
3.РАЧУНАРСТВО– Присећање и израда основних елемената задатка уз помоћ наставника  Ученик уз малу помоћ наставника (дозвољене 2 сугестије) – креира низове – креира табеле – пише код за одређену функцију/е -израђује једноставан график -изврши само један захтев сортирање или филтрирање  Исти критеријуми као за оцену пет, дозвољене две ситне грешке – креира низове – креира табеле – примењује библиотеке података – исправно пише код за примену функција (сумирање, просечна вредност, минимум, максимум) – графички представља податке – сортира и филтрира податке у табелиУченик самостално и без грешке – креира низове – креира табеле – примењује библиотеке података – исправно пише код за примену функција (сумирање, просечна вредност, минимум, максимум) -графички представља податке – сортира и филтрира податке у табели
4.ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (рачунарство)– креира онлајн упитник који у потпуности не одговара теми – сарадња у групи није адекватна – постоји покушај израде кода на основу изабране теме – приказан  је део тока израде у програму за обраду текста – није креирана презентација– непотпун креиран упитник, прослеђен и анализиран -у току израде задатка постоји сарадња у групи -израђени су делови пројекта коришћењем техника рада у програмима за табеларне прорачуне -приказан је део кода који се односи на решење проблема датог у изабраној теми – приказана презентација са непотпуним резултатима рада– креиран, прослеђен и анализиран онлајн упитник – приказано је коначно програмско решење без анализе тока израде пројекта и тока истраживања – резултати рада су скриншотовани и налазе се у презентацији– креиран, прослеђен и анализиран онлајн упитник -приказано је коначно програмско решење са анализом тока израде пројекта, тешкоћама на које се наилазило и начинима њиховог отклањања -приказан је ток истраживања и начин долажења до решења датог проблема – резултати  рада су скриншотовани и налазе се у презентацији

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *