nedelja, maj 19, 2024

„Другарство“- тематски дан – 1. разред

У првом разреду 9.5.2024.године одржан је тематски дан под називом
„ Другарство “ . Ученици су упознати са тематским даном и темом која ће се
помињати на часовима .
Тема „ Другарство“ обрађена је у оквиру распореда часова и обухватала је
енглески језик , математику , српски језик и физичко и здравствено
васпитање.
Ученици су на часу енглеског језика са предметном наставницом
разговарали су о другарству .
Математика наставна јединица : Сабирање и одузимање ( 20 + 3 ; 23 – 3 ) –
утврђивање. Научено градиво су увежбавали кроз задатке на наставном
листићу . Задаци су били распоређени по тежини а садржај текстуалних
задатака тематски је прилагођен како текстом тако и изгледом листића.
Српски језик наставна јединица : Народна прича „ Голуб и пчела “ – обрада.
Час српског језика започео је решавањем асоцијације приказане на
пројектору где ученици долазе до решења голуб и пчела . Након анализе
приче истакла сам кључну реч другарство као и поруке приче : Пријатељ се у
невољи познаје. Добро се добрим враћа… Ученици су илустровали причу .
Физичко и здравствено васпитање : Додавање и хватање лопте у паровима –
обрада. Након основних вежби загревања ученици су распоређени у парове
где су додавали лопту на разне начине . Након тога играју игру „ Лопта лопту
стиже “.

Ученици су учествовали активно у раду и били су јако заинтересовани за овај
тематски дан . Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли
до решења . Ученици су повезали ново градиво са искуством и претходно

наученим . Успешно су решавали задатке из математике , учествовали у
разговору и анализи текста , и активно учествовали на часу физичког и
здравственог васпитања.
Кроз питање и одговоре јасно су истакнути циљеви часа . Темпо рада је
прилагођен потребама ученика . Примењени су различити облици рада
(индивидуални , фронтални , рад у пару , усмено излагање ) . Методе рада :
монолошка , дијалошка , илустративна, демонстративна , метода писаних
радова ) . Примењена су следећа наставна средства : компјутер , цд ,
наставни листићи, пројектор , читанка , бојице . Прилагођен је рад
образовно – васпитним потребама ученика .
Компетенције које се развијају : за целоживотно учење , компетенције за
комуникацују , сарадњу и естетичка .Ученици међусобно сарађују и уче
једни од других.
Елвира Лујиновић