nedelja, maj 19, 2024

Тематска недеља – „Другарство“

У оквиру недеље Сећања и заједништва дана 8.маја  одржан је тематски дан под темом „Другарство“. Ова недеља прожета је бројним активностима кроз рзличите наставне предмете а у знак сећања на годишњицу страдалих ученика у ОШ „Владислав Рибникар“.

Ученици 1. и 4. разреда ИО  Сопотница су на различите начине прожимањем градива и разним активносима поткрепили ову тему.

Тема „Другарство“ одабрана је у оквиру распореда часова из 3 наставних предмета (српски језик, математика и физичко и здравствено васпитање), а у оквиру целе недеље активностима су обухваћени и Грађанско васпитање и ЧОС.

На часу српског језика у 1.разреду на обради текста „Голуб и пчела“ схватили смо шта би требало да је прави друг и како се он препознаје (извлачећи поуку текста), док у 4.разреду рађена је говорна и писмена вежба Помажем другу.

На часу математике, наставне јединице у 1.разреду научили смо да сабирамо десетицу са једноцифреним бројем где су текстуални задаци били у духу другарства, дружења деце, док смо у 4.разреду увежбавали разломке и децималне бројеве на текстуалним задацима типа другарства, дељења целине и сл.

На часу физичког и здравственог васпитања након основних вежби загревања у припремном и уводном делу часа, ученици су у природи у пару трчали на различите начине.

На Грађанском васпитању имали су задатак да завезаним оловкама канапом у пару напишу своје име и презиме свако за себе договарајући се како да то најлакше и најлепше ураде као и име свог најбољег друга, а потом су у пару држећи лопту на челу ходали до означеног места борећи се да лопта не испадне. Заједно са ученицом 4.разреда првка смо научили да завеже пертле.

У остатку времена погледали су филм „Изгубљена оловка“ и разменили доживљаје.

ЧОС посветили смо уређивањем школског дворишта садећи цвеће у саксијама и гумама.

Примењена су дидактичко-методичка решења на часу. Кроз питања и одговоре истакнут је циљ тематског дана и проширили знања о другарству.

С обзиром да у овом комбинованом одељењу наставу похађа по један ученик из оба разреда, примењени су фронтални и индивидуални облици рада а кроз рад у пару давали су заједнички одговоре на постављена питања имеђусобно се помагали на часу грађанског васпитања и физичког и здравственог васпитања и ЧОС-а.

Корелација на часовима била је са Светом око нас и Ликовном културом.

Од метода рада примењене су: монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна, метода писаних радова.

Компетенције које су развијене овом темом су: компетенција за целоживотно учење, комуникација, сарадња и естетичка.

Ученици су били веома активни у раду и показали су велико интересовање и задовољство у току часова.

Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области.

Остваренису следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања,испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују. Учитељица је прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Фотографије активности налазе се у наставку.

    Извештај поднела

Снежана Шапоњић