utorak, april 23, 2024
Вести

Критеријуми оцењивања за први разред

Критријуми оцењивања ученика у I разреду основне школе     2021/22

Ученици првог разреда оцењују се описном оценом орјентисаном ка исходима, из свих наставних предмета.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе српског језика у првом разреду јесте:

–  да ученик савлада технику читања и писања на елементарном нивоу, као и да постакне коришћење језичких коментенције за организовање и проширивање сопствених знања и изражавање искуства

Задаци: 

  • усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица

•  савладавање технике читања и писања на ћириличком писму

•  навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању

•  формирање навике за читко, уредно и лепо писање

•  поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова

•  уочавање врста књижевних дела према захтевима програма

•  усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма

  • оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према    захтевима програма.  

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

  • евидентираним писменим проверама
  • усменом провером
  • ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, израда домаћих задатака,

ангажовање у пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност…)

ОБЛАСТ / ТЕМАИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
Почетно читање и писање– Разликује изговорене речи и реченице. – Пише елементе слова. – Уочава позицију гласова у речи која је изговорена и позицију слова    у речи која је написана. Раставља речи на гласове. – Речи које су растављене на гласове слива у целину. – Разликује изговорени глас и написано слово. – Правилно пише штампана слова ћириличног писма. – Разликује написане речи и реченице. – Влада основном техником писања штампаног ћириличног текста.   Пише читко и уредно. – Влада основном техником читања штампаног ћириличног текста.   Гласно чита, правилно са разумевањем. Тихо чита са разумевањем   прочитаног. – Разуме оно што прочита. – Правилно изговара све гласове. – Правилно пише писана слова ћириличног писма. – Влада  основном техником писања писаног ћириличног   текста. Пише читко и уредно – Влада основном техником читања писаног ћириличног   текста. – Гласно чита, правилно са разумевањем. Тихо чита са разумевањем    прочитаног. 
Књижевност– Активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који   му се чита. – Препознаје песму. – Напамет говори краће песме. – Проналази информације експлицитно изнете у тексту. – Уочава битне појединости у описима бића и природе. – Уочава стих и строфу. – Уочава непознате речи у песми и пита учитеља за њихово   објашњење. – Препознаје и доживљава мелодичност песме. – Доводи садржај песме у везу са илустрацијама. – Препознаје причу. – Одређује главни догађај, време (редослед  догађаја) и место   дешавања у вези са прочитаним текстом. – Уочава ликове и прави разлику између позитивних и негативних   оспобина. – Изражава своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу. – Проналази информације експлицитно изнете у тексту. – Препознаје басну и разуме њено значење. – Обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима. – Препознаје загонетку и разуме њено значење. – Препознаје драмски текст. Зна правила понашања у позоришту. – Реализује стваралачке активности (сценски наступ, драмска игра,   драмски дијалози, коментарисање и сл.) – Упознаје живот знаменитих личности српске културе. – Стиче читалачке навике.   – Уочава  догађаје, просторне и временске односе и битне   појединости у описима бића и природе. 
Језик (граматика, правопис, ортоепија)– Разликује реченице као обавештења, питања и заповести према   изговору и препознавањем у тексту. – Правилно употребљава велико слово (на почетку реченице, у   писању личних имена и презимена, једночланих назива  насеља). – Зна правилно потписивање (име, па презиме). – Правилно употребљава тачку, упитник и узвичник на крају   реченице,односно зна место и функцију тачке,упитника и узвичника. 
Језичка култура (говорење, слушање, писање, читање)– Усавршава говор, слушање, читање и писање. – Развија комуникативне способности (у вођеном разговору о   одређеној теми одговара на питања, поставља питања и износи своје   мишљење и ставове; учтиво започиње разговор; размењује   информације, обликује усмену поруку). – Прича о доживљајима и догађајима. – Саставља и прича причу на основу слика. – Рецитује. – Богати речник (усваја нове речи). – Учествује у  сценском извођењу драмских текстова из школске   лектире. – Препричава краће текстове из школске лектире. – Описује бића, предмете и природу  на основу слика и/или   сопственог искуства. – Пажљиво и културно слуша саговорника. У наставном контексту   слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова,   шта други говоре и то потврђује репродуковањем или   парафразирањем слушне поруке, као и поступањем по усменим   инструкцијама и молбама одраслих и вршњака. – Репродукује аудио-визуелне записе. – Пише реченице/кратак текст по диктату. – Пише краће текстуалне целине о сликама, поводом књижевног   текста, о сопствениом искуству, о доживљају. – Решава ребусе и укрштене речи. – Спаја више реченица у целину. – Пише поруке којима износи информације из свакодневног школског   живота. – Пише списак за куповину. – Чита књижевне текстове, позивнице, спискове, текстове у табели,   распоред часова. 

МАТЕМЕТИКА

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици,  способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

Задаци

Ученици треба да:  препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија;·  посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром;·  на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између· предмета по облику, боји и величини;  -успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету;·  уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп“ и· „елемент“, усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења детета;  науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно· употребљавају знаке једнакости и неједнакости;  савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке· на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе изразе „за толико већи“ и „за толико мањи“;  упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових· назива);  савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог· сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања;  одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем „погађања“;·  успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и· одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог израза умеју да састављају одговарајуће задатке);  упознају метар, динар и пару.·

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

– евидентираним писменим проверама

– усменом провером

– ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност…)

ОБЛАСТ / ТЕМАИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ГЕОМЕТРИЈА: ВЕЛИЧИНА, ПОЛОЖАЈ И ОБЛИК ПРЕДМЕТА– одреди међусобни положај предмета и бића и њихов   положај у односу на тло; – упореди предмете и бића по величини; – уочи и именује геометријске облике предмета из   непосредне околине; – именује геометријска тела и фигуре; – групише предмете и бића са заједничким својством; – сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика. 
ГЕОМЕТРИЈА: ЛИНИЈА– разликује криву, праву, изломљену, затворену и отворену   линију; – црта праву линију и дуж помоћу лењира. 
БРОЈЕВИ– броји унапред и уназад и са прескоком; – прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и   прикаже их на бројевној правој; – користи редне бројеве; – разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и   најмањи број, претходника и следбеника; – користи појмове сабирак, збир, умањеник, умањилац,   разлика; – сабира и одузима два једноцифрена броја не записујући     поступак; – сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице; – растави број на сабирке и примени замену места и   здруживање сабирака ради лакшег рачунања; – реши текстуални задатак са једном операцијом; – разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову   вредност; – правилно уочи и одреди следећи члан започетог низа; – прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и    сликовног дијаграма или табеле. 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ– измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере; – преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу   задатог упутства. 

СВЕТ ОКО НАС

Циљ наставе и учења предмета Свет око насјесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.

Задаци:

Развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање,· именовање;  формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;·  подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и· ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима;  подстицање и развијање истраживачких активности деце;·  подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног· исказивања својих запажања и предвиђања;  решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;·  развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;·  разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на природу, као и· развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину.

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

– евидентираним писменим проверама

– усменом провером

– ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у   пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност…)

– извођењем закључака на основу података

– развијањем стваралачког и критичког мишљења

OБЛАСТ / ТЕМАИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ЈА И ДРУГИ– препозна и искаже радост, страх, тугу и бес,   уважавајући себе и друге; – правовремено и примерено ситуацији искаже своје   основне животне потребе за храном, водом и   одласком у тоалет; – уважава различитости својих вршњака и других   људи; – придржава се договорених правила понашања у   школи и прихвата последице ако их прекрши; – сарађује са вршњацима у заједничким активностима; – одржава личну хигијену и адекватно се одева ради   очувања здравља; – чува своју, школску и имовину других; – примењује правила безбедног понашања на путу од   куће до школе приликом кретања улицом са   тротоаром и без њега и приликом преласка улице. 
РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ– прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама:   поплава, земљотрес, пожар; – својим речима опише пример неке опасне ситуације   из свог непосредног окружења; – препознаје облике појављивања воде у непосредном   окружењу: потоци, реке, баре, језера; – препознаје изглед земљишта у непосредном   окружењу: равница, брдо, планина; – идентификује биљке и животиње из непосредног   окружења на основу њиховог спољашњег изгледа; – уочава разноврсност биљака и животиња на основу   спољашњег изгледа; – препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и   њихову улогу у свом свакодневном животу; – препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и   додира у свом свакодневном функционисању и    сазнавању окружења; – штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; – не угрожава биљке и животиње у непосредном   окружењу; – учествује у извођењу једноставних огледа којима   испитује природне феномене. 
ЧОВЕК СТВАРА– посматрањем и опипавањем предмета одреди   својства материјала: тврдо-меко, провидно-   непровидно, храпаво-глатко; – разликује природу од производа људског рада на   примерима из непосредног окружења. 
СНАЛАЖЕЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ– снађе се у простору помоћу просторних одредница:    напред-назад, лево-десно, горе-доле и   карактеристичних објеката; – одреди време својих активности помоћу временских   одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у   недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче,   прекосутра. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ЦИЉ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.

Задаци

У првом разреду треба:  оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно – визуелног· изражавања који су доступни његовом узрасту;  стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом· разреду (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем);  мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и· индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе.

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

– ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, ангажовање , сарадња у групи, припремљеност за час, уредност…)

– умешност при примени техника

– креативност, маштовитост, оригиналност…

– развијање критичког мишљења о раду других (естетска анализа)

ОБЛАСТ / ТЕМАИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕопише, својим речима, визуелне карактеристике по којима    препознаје облике и простор; – пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима,    изгледу објеката/ предмета и облицима из природе и   окружења; – одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај   облика у простору и у равни; – користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; – изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли,     доживљаје, утиске, сећања и опажања; – преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад. – повеже одабрану установу културе са њеном наменом; – поштује договоре и правила понашања и облачења   приликом посете установама културе. 
ОБЛИЦИ У СВЕТУ ОКО МЕНЕопише, својим речима, визуелне карактеристике по којима   препознаје облике и простор; – пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима,   изгледу објеката/ предмета и облицима из природе и   окружења; – одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај   облика у простору и у равни; – користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; – изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли,   доживљаје, утиске, сећања и опажања; – црта на различитим подлогама и форматима папира; – опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима   препознаје облике и простор; – обликује једноставне фигуре од меког материјала; – одабере,самостално,начин спајања најмање два материјала; – преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; – преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне   предмете мењајући им намену. 
ОБЛИКОВАЊЕопише, својим речима, визуелне карактеристике по којима   препознаје облике и простор; – пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима,   изгледу објеката/предмета и облицима из природе и   окружења; – одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај   облика у простору и у равни; – црта на различитим подлогама и форматима папира; – користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; – преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; – доживљаје, утиске, сећања и опажања. – преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; – изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли,   доживљаје, утиске, сећања и опажања. – одабере, самостално, начин спајања најмање два   материјала; – преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне   предмете мењајући им намену. 
СПОРАЗУМЕВАЊЕопише, својим речима, визуелне карактеристике по којима   препознаје облике и простор; – пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима,   изгледу објеката/предмета и облицима из природе и   окружења; – одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај   облика у простору и у равни.; – црта на различитим подлогама и форматима папира; – користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; – изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли,   доживљаје, утиске, сећања и опажања – обликује једноставне фигуре од меког материјала; – одабере,самостално,начин спајања најмање два материјала; – преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЦИЉЕВИ  наставе и учења Музичке култура је у првом разреду је неговање способности извођења музике -стицање навика слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; -подстицање старалачког ангажовања у свим музичким активностима; -упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; -развијање критичког мишљења; -упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; -певање песама по слуху; -слушање вредних дела уметничке и народне музике; -свирање на дечијим музичким инструментима; -извођење дечије,народне и уметничке музике

Задаци

Ученици треба да:  певају по слуху;

·  слушају вредна дела уметничке и народне музике;

·  изводе музичке игре;

·  свирају на дечјим музичким инструментима.

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

– усменом провером ( певање по слуху)

– ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност…)

– развијањем естетског и критичког мишљења

– извођење музичких игара

– препознавање и илустрација слушаних дела

ОБЛАСТ / ТЕМАИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ– објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај      прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна;
– разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор /један   певач/група певача; оркестар /један свирач/група свирача, боју     различитих певачких гласова и инструмената и музичке изражајне     елементе;
– препозна музички почетак и крај и понављање теме или   карактеристичног мотива у слушаном делу;
– повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и   боју инструмента са карактером дела;
– поштује договорена правила понашања при слушању музике;
– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука;
– изговара у ритму уз покрет бројалице;
– пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
– примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у    групном певању и свирању;
– свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз   бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким   играма;
– повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама   са бојама, ритам са графичким приказом;
– објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама;
– направи дечје ритмичке инструменте;
– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу   различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке   игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на   ритмичким удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати текст;
– изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај…
 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉЕВИ наставе и учења предмета Физичког и здравственог  васпитање у првом разреду су:

 Подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела; – развој и усавршавање моторичких способности; – стицање моторичких учења која су,као садржаји,утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање – оспособљавање ученика да стечена знања,умења и навике користе у свакодневним условима живота и рада; – стицање и развијање свести о потреби здравља и чување здравља; – стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима:елементарним играма,ритмици,плесним играма и вежбама на тлу; – задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; – стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективни живот и рад;

Задаци:  задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром ·  развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;·  стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у · различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;  стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање· хигијенских навика;  формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање“;  стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

– ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, сарадња у групи, припремљеност за час, хигијена…)

– вежбе обликовања

– извођење елемантарних и музичких игара

– однос према вршњацима и сарадња

 ИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ– примени једноставне двоставне општеприпремне вежбе   (вежбе обликовања); – примењује правилну технику дисања приликом вежбања. 
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ– правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена   кретања; – комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и   свакодневном животу; – одржава равнотежу у различитим кретањима; – разликује правилно од неправилног држања тела и правилно   држи тело; – изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; – игра дечји и народни плес. 
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА– користи основну терминологију вежбања; – одговорно се односи према објектима, справама и   реквизитима у просторима за вежбање; – поштује правила игре; – навија фер и бодри учеснике у игри; – прихвати сопствену победу и пораз; – уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; – наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; – уочи промене у расту код себе и други; – уочи разлику између здравог и болесног стања; – примењује здравстено –  хигијенске мере пре, у току и након   вежбања; – одржава личну хигијену; – учествује у одржавању простора у коме живи и борави; – схвати значај коришћења воћа у исхрани; – правилно се понаша за столом. 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања

Ученици се у току године оцењују на следеће начине:

– ангажовањем и односом према раду на настави ( активност на часу, сарадња у групи, припремљеност за час, …)

– прпознавање дигиталних уређаја из окружења и њихова правилна употреба

– развијање социјалних и комуникацијских вештина

– безбедност на интернету (заштита ученика од ризичних понашања на интернету)

– однос према вршњацима и сарадња

ОБЛАСТ / ТЕМАИСХОДИ по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ДИГИТАЛНО ДРУШТВО– препозна дигиталне уређаје из окружења и именује неке од   њих; – наведе неке од животних ситуација у којима дигитални    уређаји олакшавају обављање послова; – упореди начине рада и живота људи пре и после појаве   дигиталних уређаја; – упореди начине креативног изражавања са дигиталним    уређајима и без њих; – користи дигиталне уџбенике за учење (самостално и/или уз    помоћ наставника); – упореди дигитални и папирни уџбеник; – упореди традиционалне видове комуникације са   комуникацијом посредством дигиталних уређаја; – наведе неке од карактеристика „паметног“ дигиталног уређаја; – наведе на који начин дигитални уређаји могу да допринесу   упознавању културне баштине. 
БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА– наведе основна правила за коришћење дигиталних уређаја   како не би угрозио здравље; – наведе неке од здравствених ризика везаних за прекомерно   или неправилно коришћење дигиталних уређаја; – доведе у везу начин одлагања електронског отпада са   загађењем животне средине; – наброји основне податке о личности; – објасни зашто саопштавање података о личности представља    ризично понашање при комуникацији помоћу дигиталних      уређаја; – именује особе или институције којима се треба обратити за          помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним    садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама       које комуницирају на неприхватљив начин; – наведе основне препоруке за руковање дигиталним уређајем      на одговоран начин (примена мера физичке заштите) и     објасни зашто је важно примењивати их. 
АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА– анализира једноставан познати поступак/активност и предлаже   кораке за његово спровођење; – протумачи симболе познатог/договореног значења и спроведе   поступак описан њима; – уочи и исправи грешку у симболима израженом упутству   (алгоритму), провери ваљаност свог решења и по потреби га     поправи (самостално или сараднички); – доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног уређаја. 

Грађанско васпитање се оцењује на основу тростепене скале: „задовољава“, „добар“ и „истиче се“ 

а) Оцену „задовољава“ добија ученик који редовно долази на часове, и показује минимум жеље за учешћем у активностима и толеранцију према члановима групе.

б) Оцену „добар“ добија ученик који је заинтересован да напредује у наставним програмима, и развија афирмативан однос према групном раду.

ц) Оцену „истиче се“ добија ученик који је креативан у заједничким програмима и ваннаставним активностима и усваје грађанске навике и вредности.

Верска настава се оцењује на основу тростепене скале:(„задовољава“, „добар“ и „истиче се“);

а) Оцену „задовољава“ добија ученик који редовно долази на часове, и показује минимум жеље да упозна суштину верског учења.

 б)Оцену „добар“ добија ученик који је упознао основу верског учења, смисао и значај одређених ритуала и историју конкретне заједнице.

ц) Оцену „истиче се“ добија ученик који се радошћу приступа часовима, који усвојена знања практикује и осећа. Такође се труди да живи као верник, те повремено са вероучитељом одлази у верску заједницу.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *