nedelja, maj 19, 2024
Вести

Критеријуми оцењивања за предмет Математика

Критеријуми и елементи оцењивања у настави математике

Основне школе „Бошко Буха-Ивање

Стручно веће за предмет математика

Елементи оцењивања из математике су:

– усвојеност образовних садржаја;

– примена знања;

– активност ученика.

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

  1. писмених провера знања (контролних задатака, писмених задатака)
  2. усменог испитивања;
  3. активности на часу.

При вредновању квалитета знања, оценом се исказује трајност, коректност, свесност и употребљивост знања на разним нивоима (ниво препознавања, ниво репродукције, ниво разумевања, ниво примене и ниво креативног, стваралачког решавања проблема).

Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву а по распореду писаних провера знања. Писане провере, које трају 15 минута, не најављују се а наставник може након 2-3 такве провере да унесе оцену у дневник.

У току једног полугодишта ученик добија оцене из 4 писане провере (2 контролна задатка + 2 писмена задатка), усменог одговарања и активности на часу. Закључна оцена се формира као аритметичка средина свих оцена добијених током целе школске године.

ОЦЕНАПРОВЕРА ЗНАЊААКТИВНОСТ
Усмена провера (усвојеност образовних садржаја)Писана провера (примена знања)Домаћи радОднос према раду и рад
довољан (2)Основни матемтички појмови и дефиниције -прерознаје их -уме да их искаже Тврђења, правила, формуле -препознаје их Поступци поступке које примењује образлаже уз помоћ наставникаРешавање задатака -самостално решава једноставне задатке -једноставне проблемске ситуације решава уз помоћ наставника Примена  тврђења, правила, формула -примењује само у познатим и једноставним ситуацијама  Писање -углавном редовно Написано -непотпуно -делимично тачно -делимично уредно Провера -углавном зна образложити написаноИнтерес за предмет -показује на подстицај Рад на часу -труди се самостално решавати задатке -повремено учествује у расправи Сарадња -тражи помоћ када му нешто није јесно Извршавање обавеза -труди се писати све у свеску -на час доноси потребан прибор
добар (3)    Основни матемтички појмови и дефиниције -познаје их и разуме -зна их изрећи и објаснити Тврђења, правила, формуле -познаје их -зна их изрећи Поступци поступке које примењује образлаже самостално -објашњења су углавном јасна, тачна и потпунаРешавање задатака -самостално, брзо и тачно  решава једноставне задатке -сложеније задатке решава спорије -решава једноставне проблемске ситуације Примена  тврђења, правила, формула -самостално их примењује у познатим ситуацијама        Писање – редовно Написано -углавном потпуно и тачно -углавном уредно Провера -углавном  зна образложити написаноИнтерес  за предмет -показује Рад на часу -вредно ради на часу и самостално решава  задатке -радо  учествује у расправи Сарадња -прихвата рад у пару и групи -ако не разуме тражи помоћ Извршавње обавеза -свеска је уредна и потпуна -на час доноси потребан прибор
врло добар (4)Основни матемтички појмови и дефиниције -самостално излаже и објашњава -разуме их у потпуности -успоставља односе међу њима Тврђења, правила, формуле -зна их изрећи -зна их објаснити и правилно их тумачи -наводи сопствене примере који потврђују исказано Поступци образлаже тачно, јасно,прецизно и потпуно -прихвата и разуме нове идеје и концептеРешавање задатака -решава задатке брзо и тачно -самостално решава сложеније задатке -бира углавном најбоље стратегије за решавање проблема -решава сложеније  проблемске ситуације Примена  тврђења, правила, формула -примењује их самостално и тачноПисање – редовно Написано -потпуно -тачно -детаљно -уредно Провера – зна образложити написано -образлаже јасно, тачно и потпуноИнтерес  за предмет -показује стално Рад на часу -концентрисано и вредно ради на часу -редовно и самостално извршава све постављене задатке – учествује у расправи и предлаже сопствене активности и идеје Сарадња -радо учествује у заједничком раду ( у пару или групи) -према потреби помаже другима Извршавње обавеза -свеска је уредна и потпуна -на час долази припремљен
одличан (5)Основни матемтички појмови и дефиниције -самостално излаже и објашњава -разуме их и према потреби обликује својим речима -успоставља односе међу њима Тврђења, правила, формуле -зна их изрећи -зна их објаснити и правилно их тумачи -наводи сопствене примере који потврђују исказано Поступци своје идеје и поступке које примењује образлаже јасно, тачно и потпуно -користи се властитим идејама и концептима  Решавање задатака -решава задатке брзо и тачно и са лакоћом -самостално и успешно  решава сложене задатке -при решавању сложених проблемских ситуациаја комбинује познате стратегије или креира сопствене -одабира математичке поступке који највише одговарају задатку и примењује их без грешке и примереном брзином Примена  тврђења, правила, формула -знање примењује на нове, сложеније примере и реалне проблемеПисање – редовно Написано -потпуно -тачно -детаљно -уредно -нове идеје при решавању Провера – зна образложити написано -образлаже јасно, тачно и потпуноИнтерес за предмет -изражен -служи се додатним изворима знања Рад на часу -концентрисано и вредно ради на часу -редовно и самостално извршава све постављене задатке – учествује у расправи и предлаже сопствене активности и идеје Сарадња -радо учествује и подстиче заједнички рад (у пару или групи) – помаже другима Извршавње обавеза -свеска је уредна и потпуна -на час долази припремљен  

Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:

  • 86%-до 100% одличан (5)
  • 70%-до 85% врло добар (4)
  • 50%-69% добар (3)
  • 30%-49% добар (2)
  • од 0%-29% довољан (1)

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

5. разред

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 5. разреда
недовољан (1)– Не испуњава захтеве за довољну оцену; – Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; – Не показује заинтересованост за учење, не сарађује
довољан (2)  Ученик уме да: – сабере, одузме, подели и помножи два броја  у истом запису – претвара из једног у други запис једноставније бројеве као што су ½, ¼, 0,2 … – напамет одреди 50% и 10%природног броја – рачунски одреди 20%, 25% у једноставнијим примерима – упореди разломке чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја – прошири и скрати разломак датим бројем – представи број на бројевној полуправој – правилно чита податке из табеле и са кружног дијаграма – препозна осносиметричне фигуре и одреди им осу симетрије – конструише симетралу дужи и симетралу угла – угломером измери и нацрта дати угао – сабере и одузме углове дате у основној јединици мере – нацрта и издвоји туп, оштар и прав угао и зна у ком су опсегу њихове мере
добар (3)  Ученик уме да : -претвори децималан број у разломак и обрнуто -претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто -упореди два броја у различитим записима -сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим случајевима -напаметодреди 50% и 10% дате природне величине -рачунски одреди произвољан проценат -скрати разломак до нескративог облика -састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност -реши једначину једноставнијег облика -одреди аритметичку средину датих бројева -подели величину на два дела у датој размери -правилно заокругли број -представи бројеве на бројевној полуправој -прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита кружни дијаграм -издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије -конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу -преслика тачку и дуж осном симетријом  у односу на дату осу -угломером црта и мери углове -упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно -израчуна комплементан и суплементан угао датом углу -уочи и нацрта суседне, упоредне и унакрсне углове као и углове са паралелним крацима и на трансверзали, као и да опише њихове основне особине
врло добар (4)Ученик уме да : -претвори децималан број у разломак и обрнуто -претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто -упореди два броја у различитим записима -сабере, одузме, подели и помножи више бројева у различитим записима -напамет одреди 50%, 10%,5%, 20%, 25% од датог (једноставнијег) броја -рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у једноставнијим ситуацијама -скрати разломак до нескративог облика у својству сређивања резултата -састави бројевни израз и израчуна његову вредност -рачуна вредност израза за дату вредност променљиве -реши једначину основног облика и обликаax+b=cиax-b=c -реши дату неједначину -реши једноставноставније примере из праксе помоћу израза и једначина -одреди аритметичку средину датих бројева -подели величину у датој размери и примени  размеру у једноставним ситуацијама -правилно заокругли број и процени грешку -представи бројеве на бројевној полуправој -прикупљене податке прикаже табелом и кружним дијаграмом -издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије -конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу и користи их даље у конструкцији -преслика фигуру осном симетријом  у односу на дату осу у једноставнијим примерима -конструише нормалу на дату праву -угломером црта и мери углове -упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно -израчуна комплементан и суплементан угао датом углу -користи особине суседних, упоредних и унакрсних углова као и углове са паралелним крацима и на трансверзали у задацима
одличан (5)Ученик уме да : -претвори децималан број у разломак и обрнуто -претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто -упореди бројеве у различитим записима -сабере, одузме, подели и помножи више бројева у различитим записима -напамет одреди 50%, 10%, 5%, 20%, 25% од датог броја -рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у сложенијим ситуацијама -скрати разломак до нескративог облика у својству сређивања резултата -састави сложенији бројевни израз и израчуна његову вредност -рачуна вредност сложенијег израза за дату вредност променљиве -реши дату једначину -реши дату неједначину -реши примере из свакодневног живота помоћу израза и једначина -примени аритметичку средину у пракси -подели величину у датој размери и примени  размеру у реалним ситуацијама -правилно заокругли број и процени грешку -представи бројеве на бројевној полуправој -прикупљене податке прикаже табелом и кружним дијаграмом -издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије -конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу и користи их даље у конструкцији – конструише нормалу на дату праву -преслика фигуру осном симетријом  у односу на дату осу у сложенијим  примерима -угломером црта и мери углове -упореди, сабере и одузме више углова рачунски и конструктивно -израчуна комплементан и суплементан угао датом углу -користи особине суседних, упоредних и унакрсних углова као и углове са паралелним крацима и на трансверзали у сложенијим задацима

6. разред

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 6. разреда
недовољан (1)– Не испуњава захтеве за довољну оцену; – Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; – Не показује заинтересованост за учење, не сарађује;
довољан (2)  Ученик уме да: -прочита,запише ,упореди и представи на бројевној првој рационалне бројеве -одреди супротан број, и реципрочну вредност рационалног броја – сабере, одузме, подели и помножи два броја  у истом запису — упореди рационалне бројеве чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја – прошири и скрати рационални број  датим бројем – правилно чита податке из табеле и са дијаграма -израчуна једноставан бројевни израз -израчуна непознати члан из пропорције -класификује троуглове и четвороуглове на основу њихових својстава и нацрта -конструише углове од 60 и 90 степени -препозна пдударне троуглове -конструише троугао на основу познатих ставова подударности -израчуна површину троугла,квадрата и правоугаоника у најједноставнијим примерима -уцрта тачку са датим координатама и прочита
добар (3)  Ученик уме да : -упореди два броја у различитим записима, -сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим случајевима –рачунски одреди произвољан проценат од једноставнијег броја -израчуна једноставнији  бројевни израз са променљивом -састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност -реши једначину у скупу рационалних бројева  једноставнијег облика -примени пропорцију и проценат у једноставнијим реалним ситуацијама -подели величину на два дела у датој размери -представи бројеве на бројевној правој -прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита једноставнији дијаграм -утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности у једноставнијим примерима -нацрта,прочита и одреди удаљеност тачке од координатне осе -сабира,одузима и множи бројем векторе-једноставнији примери -израчуна површину троугла и четвороугла
врло добар (4)Ученик уме да : -израчуна бројевни израз са променљивом -упореди два броја у различитим записима -сабере, одузме, подели и помножи више рационалних бројева у различитим записима -примени својства рачунских операција у скупу рационалних бројева -рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у једноставнијим ситуацијама -састави бројевни израз и израчуна његову вредност -реши једначину основног облика и облика ax+b=c и ax-b=c у скупу рационалних бројева -реши неједначину основног облика -реши једноставноставније проблеме из праксе помоћу израза и једначина -подели величину у датој размери и примени  размеру у једноставним ситуацијама -конструише углове и троугао на основу ставова подударности -примени својства четвороуглова у једноставвнијим проблемским задацима -графички приказује зависност међу величинама -примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности -израчуна површину троугла и четвороугла у случајевима када неопходни елементи нису непоссредно дати -конструише четвороугао -нацрта и прочита тачку и дуж ссиметричну датој у односу на координатни почетаак и координатну осу -сабира,одузима и множи бројем векторе
одличан (5) Ученик уме да : -рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у сложенијим ситуацијама -састави сложенији бројевни израз и израчуна његову вредност -рачуна вредност сложенијег израза за дату вредност променљиве -реши једначину основног облика и облика ax+b=c и ax-b=c -реши неједначине са сабирањем, одузимањм, множењем и дељењем рационалних бројева  -реши примере из свакодневног живота помоћу израза и једначина -примени пропорцију и проценат у пракси -подели величину у датој размери и примени  размеру у реалним ситуацијама -прикупљене податке прикаже табелом и дијаграмом -тумачи податке приказанее табеелом и дијаграмом -примени сввојства троуглова и четвороуглова у сложеним примерима и израчуна површину -сабира,одузима и множи више ектора бројем    

7. разред

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 7. разреда
недовољан (1)– Не испуњава захтеве за довољну оцену; – Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; – Не показује заинтересованост за учење, не сарађује;
довољан (2)Ученик уме да: – израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима – сабира, одузима и множи мономе, зна формуле за квадрат бинома и разлику квадрата – нацрта произвиљан н-тоугао, нацрта све његове елементе, одређује многоугао и број дијагонала из једног темена у основним задацима, дефинише правилан многоугао и одреди збир унутрашњих углова истог – влада појмовима круг и кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полипречника) -израчуна аритметичку средину датих бројева и представи на бројевној правој дате бројеве и њихову аритметичку средину  
добар (3)  Ученик уме да у решавању једноставнијих задатака: -оперише са степенима и зна шта је квадратни корен -сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља разлику квадрата, раставља полиноме на чиниоце, сређује полиноме – одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих углова многоугла, одреди тежишне дужи, висине и значајне тачке троугла, израчуна обим и површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише исте -користи формуле за обим и површину круга -чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу) -обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном  
врло добар (4)Ученик уме да у задацима у којима се захтева разумевање: -оперише са степенима и квадратним коренима -сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља разлику квадрата, раставља полиноме на чиниоце, сређује полиноме – одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих углова многоугла, одреди тежишне дужи и значајне тачке троугла, израчуна обим и површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише исте -користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена, дужину лука и кружног исечка и примењује их у задацима -чита дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу, одреди мод)  
одличан (5)Ученик уме да: – да користи особине степена и квадратног корена у сложенијим задацима – примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик и решава једначине -конструише ортоцентар и тежиште троугла; примени ставове подударности при доказивању једноставнијих тврђења и у конструктивним задацима;примени својства централног и периферијског угла у кругу; израчуна обим и површину круга и његових делова; − преслика дати геометријски објекат ротацијом; – тумачи дијаграме и табеле – прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља међузависност величина – одређује средњу вредност, медијану и мод

8. разред

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 8. разреда
недовољан (1)– Знање које ученик показује не испуњава захтеве за довољну оцену; – Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; – Не показује способност репродукције и примене; – Не показује заинтересованост за учење, за учешће у активностима нити ангажовање;
довољан (2)  Ученик уме да: – препозна моделе коцке и квадра, нацрта их, наведе њихове елементе и израчуна површину и запремину коцке и квадра у најједноставнијим задацима; – препозна моделе правилне четворостране призме, правилне тростране призме, правилне шестостране призме, нацрта их и израчуна површину и запремину правилне четворостране призме у најједноставнијим задацима; – препозна моделе правилне четворостране пирамиде, правилне тростране пирамиде, правилне шестостране пирамиде, нацрта их и израчуна површину и запремину правилне четворостране пирамиде у најједноставнијим задацима; – одреди вредност функције дате таблицом или формулом; – нацрта график линеарне функције у најједноставнијим примерима; – провери да ли дата тачка припада графику линеарне функције; – прочита податак са графикона, дијаграма или табеле и одреди минимум и максимум зависне величине; – податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто; – реши систем две линеарне једначине са две непознате методом замене и методом супротних коефицијената у најједноставнијим примерима; – препозна моделе ваљка, купе, лопте, нацрта их и израчуна површину и запремину ових тела у најједноставнијим примерима;  
добар (3)  Ученик који испуњава све захтеве за довољну оцену и још уме да: – нацрта правилну призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину у једноставнијим примерима; – нацрта правилну пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину у једноставнијим примерима; – нацрта график линеарне функције; – анализира график линеарне функције на основу коефицијената k и n; – претвори експлицитни у имплицитни облик линеарне функције и обрнуто; – обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; – одреди средњу вредност и медијану у једноставнијим примерима; – реши систем две линеарне једначине са две непознате графичком методом, методом замене и методом супротних коефицијената; – провери да ли су системи са по две линеарне једначине са две непознате еквивалентни; – реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате; – нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину;  
врло добар (4)  Учениккоји испуњава све захтеве за добру оцену и још уме да: – нацрта праву призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; – нацрта пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; – уочи правоугли троугао у простору и примени Питагорину теорему како би израчунао неопходне елементе, који нису задати у задатку; – нацрта пресеке призме и пресеке пирамиде и израчуна њихове површине; – реши реалан проблем примењујући површину и запремину призме и пирамиде; – нацрта график линеарне функције и алализира особине линеарне функције (ток, нуле, монотоност, знак); – реши једноставнији реалан проблем применом линеарне функције; – обради прикупљене податке и изабере пригодан приказ за представљање (графиконом или дијаграмом); – одреди средњу вредност и медијану; – одреди пресеке правих, ако су задате њихове једначине; – израчуна површину троугла који граде координатне осе и задата права; – реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате; – нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; – нацрта пресеке ваљка, пресеке купе и пресеке лопте и израчуна њихове површине; – израчуна масу геометријског тела;  
одличан (5)  Учениккоји испуњава све захтеве за врло добру оцену и још уме да: – уочи у простору правоугли троугао са оштрим углом од  и једнакокрако-правоугли троугао и примени њихова својства; – применом особина линеарне функције одреди непознати коефицијент или параметар; – примени услов паралелности и чињеницу да тачка припада правој у задацима; – реши реалан проблем применом линеарне функције; – примени процентни рачун и пропорционалност за представљање кружног дијаграма; – реши реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате; – реши реалан проблем примењујући површину и запремину геометријских тела. – одреди односе површина и запремина различитих геометријских тела; – израчуна површину и запремину сложених геометријских тела;  

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *