nedelja, maj 19, 2024
Вести

Критеријум оцењивања за предмет Техника и технологија

Критеријуми и елементи оцењивања у настави техника и технологија

Основне школе „Бошко Буха“

Ученик се оцењује најмање 4 пута у полугодишту. Ученици се оцењују писмено (петнаестоминутне провере знања), усмено и кроз практичан рад. Наставник бележи активности и  ангажовање на часу, као и учеников однос према раду. Сваку оцену (област) ученици могу да поправе и закључна оцена се изводи на основу аритметичке средине свих оцена у току полугодишта.

Оцену одличан (5) добија ученик који:

 • у потпуности показује способност трансформације знања и примене у свим областима;
 • у потпуности пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
 • самостално изводи закључке који су заснoвани на подацима;
 • самостално решава проблеме;
 • показује изузетну самосталност код израде техничких цртежа, примењује правила котирања код израде техничких цртежа;
 • самостално израђује практичне радове поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду;
 • учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће макете/модела;
 • самостално одређује реалну вредност израђене макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова;

Оцену врло добар (4) добија ученик који:

 • у великој мери пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
 • самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
 • самостално решава проблеме;
 • показује велику самосталност код израде техничких цртежа, примењује правила котирања код израде техничких цртежа;
 • самостално израђује практичне радове поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду;
 • учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће макете/модела;
 • самостално одређује реалну вредност израђене макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова;

Оцену добар (3) добија ученик који:

 • у довољној мери пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
 • у довољној мери изводи закључке  који се заснивају на подацима;
 • делимично самостално решава поједине проблеме;
 • показује делимични степен активности и ангажовања;
 • делимично показује самосталност код израде техничких цртежа;
 • делимично примењујеправила котирања код израде техничких цртежа;
 • делимично показује самосталност када израђује практичне радове

поштујући принципе економичног искоришћења материјала и

рационалног одабира алата и машина, примењујући процедуре у складу

са принципима безбедности на раду;

 • учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће макете/модела;
 • самостално одређује реалну вредност израђене макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова;

Оцену довољан (2) добија ученик који:

 • знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену;
 • у мањој мери пoвeзуje чињeницe и пojмoвe – искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима;
 • понекад је самосталан у решавању проблема;
 • показује мањи степен активности и ангажовања;
 • искључиво уз помоћ наставника примењује правила котирања код израде техничких цртежа и практичних радова;
 • уз помоћ наставника одређује реалну вредност израђене макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова;

Недовољан (1) добија ученик који:

 • знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;
 • не изводи закључке који се заснивају на подацима;
 • критички не рaсуђуje;
 • не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање;
 • не показује интересовање за израду техничких цртежа и практичних радова;

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена оставрености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Датум:  31. 01. 2022.                              НаставникМиле Грујичић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *