utorak, april 23, 2024
Вести

Критеријум оцењивања за предмет Историја

Критеријуми оцењивања за предмет – ИСТОРИЈА

У петом разреду, ученици се оцењују с најмање две оцене по полугодишту, које могу бити формативно или сумативно одређене.

Из предмета историја у шестом, седмом и осмом разреду ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту. Оцене могу бити сумативне и формативне.

Оцењује се:

УСМЕНИ ОДГОВОР

Ученик може бити оцењен током сваког дела часа (уводног,главног и завршног) и на свим типовима часа (обрада,утврђивање и систематизација).Оцена је јавна са образложењем и препоруком за даљи рад.Оцена се бележи у педагошку свеску и уноси у дневник.Оцењивање треба да буде континуирано током читаве школске године.Сваки ученик има право на извињење током полугодишта и то пре почетка часа,уколико сматра да није спреман за час,али само уколико није прозван или именован.

одличан (5) ученик целовито сагледава историјске токове,познаје и разликује узроке и последице,познаје најважније историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима,зна специфичне детаљи из опште и националне историје,самостално изводи закључке,примењује стечено знање,уме да користи историјске изворе,самостално се сналази на историјској карти.Показује иницијативу током наставе,самостално обавља различите врсте задатака.

врло добар (4) ученик зна и разуме узроке и последице исоријских ,појава,познаје најважније историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима,препознаје повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости, повезаност опште и националне историје,изводи закључке,самостално се сналази на историјској карти.Сналази се у обављању различитих задатака.

добар (3) ученик зна узроке и последице историјских појава,именује важне историјске догађаје,историјске личности,уме да објасни значај историјских догађаја,сналази се на историјској карти уз помоћ наставника.Уз подршку наставника обавља задатке.

довољан (2) ученик именује и препознаје основне историјске догађаје,историјске личности,уме да наведе узроке и последице основних историјских појава уз помоћ наставника.Активан је на часу уз помоћ наставника.

недовољан (1) ученик нема познавање основних историјских догађаја,личности.Не показује жељу за напредовањем.

ПИСМЕНИ ОДГОВОР

Писмени одговор изводиће се према унапред утврђеном плану ,који ће бити истакнут на сату школе.Оцене су јавне ,ученик има увид у свој рад,оцена се уписује у дневник.

– оцена – недовољан (1) – 0-29%

– оцена –довољан (2) – 30-49%-основни ниво-именује,препознавање

– оцена – добар (3) – 50-69%-средњи ниво-репродукција,разумаевање

– оцена – врло добар (4) – 70-85%-средњи ниво-разумевање,закључивање

– оцена – одличан (5) – 86-100%-напредни ниво-закључивање,примена

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА

У активност улазе усмени одговор на часу приликом обнављања,систематизације или обраде нове лекције,сналажење на историјској карти,израда домаћих задатака,презентација,пројеката,успешност у групном раду,практичан рад,писање есеја,сарадња у тиму,однос према раду….Рад на пројекту оцењује се кроз вредновање активности и ангажовање током рада на пројекту,знања које је ученик стекао и применио у раду,продукт пројекта и излагање резултата.Наставник сваки час прати активност ученика и благовремено бележи у своју педагошку свеску.На тај начин наставник формативно оцењује ученика.целокупна активност може бити изражена сумативном оценом у дневнику.

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

Обавља се на почетку шк.године,у првој или другој недељи.Наставник процењује предходна постигнућа ученика .Резултати иницијалног теста служе за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика

ПЕТИ РАЗРЕД

СТАРИ ВЕК

одличан (5) ученик/ученица целовито сагледава историјске процесе током упознавања с предметом, разуме и уме да примени начине рачунања времена пре нове ере и током нове ере, познаје и разликује узроке и последице, познаје најважније историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима, закључује, примењује стечено знање, самостално се сналази на историјској карти. Показује иницијативу током наставе, самостално обавља различите врсте задатака.

врло добар (4) ученик/ученица зна и разуме узроке и последице, познаје најважније историјске догађаје и повезује их са историјским личностима, изводи закључке, самостално се сналази на историјској карти.

добар (3) ученик/ученица зна узроке и последице, именује важне историјске догађаје и личности, уме да објасни значај историјских догађаја, сналази се на историјској карти уз помоћ наставника. Уз подршку наставника/наставнице обавља задатке на часу.

довољан (2) ученик/ученица именује и препознаје основне историјске догађаје, историјске личности, уме да наведе узроке и последице основних историјских појава уз помоћ наставника/наставнице. Активан/активна је на часу уз помоћ наставника/наставнице.

недовољан (1) ученик/ученица нема познавање основних историјских догађаја, личности. Не показује жељу за напредовањем.

ШЕСТИ РАЗРЕД

СРЕДЊИ ВЕК И РАНИ НОВИ ВЕК

одличан (5) ученик целовито сагледава историјски ток средњег века и раног новог века,познаје и разликује узроке и последице средњег и раног новог века,познаје најважније историјске догађаје средњег и раног новог века и повезује их са одговарајућим личностима,зна специфичне детаљи из опште и националне историје средњег и раног новог века,самостално изводи закључке,примењује стечено знање,уме да користи историјске изворе за средњи и рани нови век,самостално се сналази на историјској карти за средњи и  рани нови век.Показује иницијативу током наставе,самостално обавља различите врсте задатака.

врло добар (4) ученик зна и разуме узроке и последице исоријских ,појава средњег и раноног новог века,познаје најважније историјске догађаје из средњег и раног новог века и повезује их са одговарајућим личностима из тог периода,препознаје повезаност појава из средњег и раног новог века са појавама из садашњости, повезаност опште и националне историје средњег и раног новог века,изводи закључке,самостално се сналази на историјској карти за средњи рани нови век.Сналази се у обављању различитих задатака.

добар (3) ученик зна узроке и последице историјских појава средњег и раног новог века,именује важне историјске догађаје,историјске личности из средњег и раног новог века,уме да објасни значај историјских догађаја,сналази се на историјској карти за средњи и  рани нови век уз помоћ наставника.Уз подршку наставника обавља задатке.

довољан (2) ученик именује и препознаје основне историјске догађаје средњег и раног новог века,историјске личности средњег и раног новог века,уме да наведе узроке и последице основних историјских појава средњег и раног новог века уз помоћ наставника.Активан је на часу уз помоћ наставника.

недовољан (1) – ученик нема познавање основних историјских догађаја,личности средњег и раног новог века.Не показује жељу за напредовањем.

СЕДМИ РАЗРЕД

ПОЗНИ НОВИ ВЕК-ИДУСТРИЈСКО ДОБА

одличан (5) ученик целовито сагледава историјски ток индустријског доба,познаје и разликује узроке и последице позног новог века,познаје најважније историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима позног новог века,зна специфичне детаљи из опште и националне историје позног новог века,самостално изводи закључке,примењује стечено знање,уме да користи историјске изворе за позни нови век,самостално се сналази на историјској карти за позни нови век.Показује иницијативу током наставе,самостално обавља различите врсте задатака.

врло добар (4) ученик зна и разуме узроке и последице исоријских ,појава позног новог века,познаје најважније историјске догађаје из позног новог века и повезује их са одговарајућим личностима из тог периода,препознаје повезаност појава из позног новог века са појавама из садашњости, повезаност опште и националне историје позног новог века,изводи закључке,самостално се сналази на историјској карти за позни нови век.Сналази се у обављању различитих задатака.

добар (3) ученик зна узроке и последице историјских појава позног новог века,именује важне историјске догађаје,историјске личности позног новог века,уме да објасни значај историјских догађаја из тог периода,сналази се на историјској карти за позни нови век уз помоћ наставника.Уз подршку наставника обавља задатке.

довољан (2) ученик именује и препознаје основне историјске догађаје ,историјске личности из позног новог века,уме да наведе узроке и последице основних историјских појава из позног новог века уз помоћ наставника.Активан је на часу уз помоћ наставника.

недовољан (1) ученик нема познавање основних историјских догађаја,личности из позног новог века.Не показује жељу за напредовањем.

ОСМИ РАЗРЕД

КРАЈ НОВОГ ВЕКА И САВРЕМЕНО ДОБА

одличан (5) ученик целовито сагледава историјске токове краја новог века и савременог доба,познаје и разликује узроке и последице,познаје најважније историјске догађаје крајем новог века и у савремено доба и повезује их са одговарајућим личностима,зна специфичне детаљи из опште и националне историје датог периода,самостално изводи закључке,примењује стечено знање,уме да користи историјске изворе за нови век и савремено доба,самостално се сналази на историјској карти за нови век и савремено доба.Показује иницијативу током наставе,самостално обавља различите врсте задатака.

врло добар (4) ученик зна и разуме узроке и последице исоријских ,појава краја новог века и савременог доба,познаје најважније историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима са краја новог века и из савременог доба,препознаје повезаност појава крајем новог века и из савременог доба са појавама из садашњости, повезаност опште и националне историје краја новог века и савременог доба,изводи закључке,самостално се сналази на историјској карти.Сналази се у обављању различитих задатака.

добар (3) ученик зна узроке и последице историјских појава са краја новог века и из савременог доба,именује важне историјске догађаје,историјске личности крајем новог века и из савременог доба,уме да објасни значај историјских догађаја из датог периода ,сналази се на историјској карти  за нови век и савремено доба уз помоћ наставника.Уз подршку наставника обавља задатке.

довољан (2) ученик именује и препознаје основне историјске догађаје са краја новог века и савременог доба,историјске личности из датог периода,уме да наведе узроке и последице основних историјских појава из тог периода уз помоћ наставника.Активан је на часу уз помоћ наставника.

недовољан (1) ученик нема познавање основних историјских догађаја,личности са краја новог века и савременог доба.Не показује жељу за напредовањем.

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од поч.школ. године.Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине

– одличан – 5 – ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмања-4,50

– врло добар – 4 – ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од -3,50-4,49

– добар – 3 – ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од-2,50-3,49

– довољан – 2 – ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50-2,49

Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене забележене у дневнику. Закључна оцена може да буде и већа уколико је наставник проценио да је знање ученика на вишем нивоу него што оцене показују,уколико ученик показује изузетан напредак.

Наставник: Младен Томашевић          

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *