nedelja, maj 19, 2024
Вести

Критеријум оцењивања за други разред

IКритеријуми оцењивања су усклађени Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је на снагу 25.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године и Анексом I школског програма 2019-2022. год.  дел. бр.  505/1 од 27. 6. 2019.

Критеријуми оцењивања за 2. разред

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.

Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета, у складу са законом и правилником.

Бројчана оцена из обавезних предмета, у току школске године, утврђује се на основу следећих критеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика.

Оцену одличан (5) добија ученик који:

– у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама;

– лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;

– самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

– решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje;

– показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања.

Оцену врло добар (4) добија ученик који:

– у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;

– самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

– решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje;

– показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Оцену добар (3) добија ученик који:

– у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;

– у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;

– већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме;

– у довољној мери критички рaсуђуje;

– показује делимични степен активности и ангажовања.

Оцену довољан (2) добија ученик који:

– знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену;

– у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима;

– понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje;

– показује мањи степен активности и ангажовања.

Недовољан (1) добија ученик који:

– знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;

– не изводи закључке који се заснивају на подацима;

– критички не рaсуђуje;

– не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.

Критеријуми оцењивања у настави Српског језика – 2. разред
Учитељице: Снежана Шапоњић, Суана Хоџић, Јадранка Васиљевић и Славиша Јањушевић
Одељења:II1, ИО Сопотница, ИО Лучице ИО Дивци
Тема: УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: влада основном техником читања и писања латиничког текста;
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Разликује ћирилицу од латинице; може да запише речи латиницом; уме да уз помоћ запише краће реченице; слова обликује неправилно, често мешајући писма; – чита споро и често  греши;– Записује реченице, преписујући текст написан ћирилицом; често слова обликује нечитко; чита споро уз грешке; самостално латиницом записује реченице.– Самостално чита и пише латиницом уз мање грешке.– Користи латиницу исто као што користи ћирилицу; потпуно и самостално користи оба писма.
Тема: КЊИЖЕВНОСТ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту (линеарном и нелинеарном);разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, драмски текст;одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;одреди редослед догађаја у тексту;уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;разликује стих и строфу;уочи стихове који се римују;објасни значење пословице и поуке коју уочава у басни;чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;изражајно рецитује песму;изводи драмске текстове;износи своје мишљење о тексту;
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Препознаје делове песме: строфа и стих, уз помоћ; -Повезује догађаје у причи уз помоћ; -Препознаје главне и споредне ликове; наводи ликове у причи; примећујући основне особине ликова уз помоћ;
-Уз помоћ разликује бајку, драмски текст, басну, причу и роман; – Углавном научи песму и уз помоћ је рецитује; – Уз помоћ и подстицај може да изведе једноставану улогу у драмском тексту; -Уз помоћ може да издвоји очигледну и јасну поуку басне; уме да препозна пословицу.

– Препознаје делове песме: строфа и стих, уз помоћ, препознаје песничке слике уз подстицај; – Препознаје догађаје у причи и повезује их уз подстицај;
– Разврстава ликове на главне и споредне и препознаје основне  особине ликова уз подстицај;
– Разликује бајку, драмски текст, басну, причу и роман; – Рецитује песму уз мањи подстицај; – Уз мањи  подстицај може да изведе једноставнију улогу у драмском тексту; -Уз подстицај издваја очигледну и јасну поуку басне; може  да препозна пословицу.    
– Разликује  делове песме: строфа и стих , Изражава доживљај песме те издваја песничке слике;
– Уочава временску повезаност догађаја у причи и наводи правилан редослед радње;
– Издваја главне и споредне ликове; објашњава основне особине;
– Уме да опише главне карактеристике књижевне врсте; – Изражајно рецитује песму; – Самостално изводи улоге у драмском тексту; – Самостално издваја поуку у басни, уме да објасни неке пословице.
– Самостално разликује делове песме: – Изражава доживљај песме и песничке слике уз давање примера;
– Објашњава узрочно-последичну временску повезаност догађаја у причи и износи
правилан редослед радње; – Разликује главне и споредне ликове и упоређује их; објашњава
особине ликова и наводи примере; -Самостално описује главне карактеристике књижевне врсте дајући примере;
– Самостално и изражајно рецитује доносећи доживљај песме слушаоцу; – Самостално и изражајно изводи улоге у драмском тексту;
– Самостално издваја поуке у басни, самостално објашња пословице.
Тема: ЈЕЗИК
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: разликује глас и слог и препозна самогласнике и сугласнике;разликује врсте речи у типичним случајевима; одређује основне граматичке категорије именица и глагола;разликује реченице по облику и значењу;поштује и примењује основна правописна правила.  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Препознаје именице и глаголе помоћ; – Уз помоћ разликује реченице по обилику и значењу; -Уз помоћ препознаје и  разликује глас и слово; – Раставља речи на крају реда користећи цртицу уз помоћ; -Углавном правилно изговара речцу ли, греши у записивању упитних реченица;
– Углавном правилно изговара речцу не , греши у записивању; — Примењује претходно научена правописна правила уз помоћ;
– Пише вишечлана географска имена, често греши; – Препознаје велико почетно слово у
називима улица, тргова и градова, пише само уз помоћ. – Изговара и пише гласове ч, ћ, ђ, џ у речима уз веће грешке.  
– Препознаје једноставне примере именица и глагола у говорној и писаној комуникацији; – Разликује реченице по облику и значењу у једноставним примерима; – Разликује глас и слово;
– Раставља речи на крају реда користећи цртицу, често греши;
— Правилно изговара речцу ли, понекад греши у записивању упитних реченица; -Углавном правилно изговара речцу не, понекад греши у записивању; — Примењује претходно научена правописна правила уз мању помоћ;
– Пише вишечлана географска имена уз више грешака; – Препознаје велико почетно слово у називима улица, тргова и градова, пише уз више грешака; – Изговара и пише гласове ч, ћ, ђ,џ у речима уз грешке.  
– Препознаје и разликује именицу и глагол као врсту речи међу другим речима у говорној и
писаној комуникацији уз подстицај; – Разликује реченице по облику и значењу и даје једноставне примере; – Разликује слас, слово , самогласнике и сугласнике – понекад греши; – Раставља речи на крају реда користећи цртицу уз понеку грешку;
– Правилно изговара и записује речцу ли у упитним реченицама;
– Правилно изговара и записује речцу не у  одричним реченицама;
-Разуме и примењује претходна знања и вештине;
– Пише вишечлана  географска имена уз мање грешака; -Примењује научена правописна правила о писању имена, назива градова, села, улица и тргова уз мање грешке;
– Изговара и пише гласове ч, ћ, ђ, џ у речима  уз понеку грешку.

– Разликује именицу и глагол као врсту речи међу другим речима у говорној и писаној
комуникацији; -Разликује реченице по облику и значењу и даје сопствене примере; -Разликује глас, слово, самогласнике и сугласнике;
– Примењује правило растављања речи на крају реда користећи цртицу и даје примере; – Правилно изговара и самостално записује речцу ли и даје примере;
– Правилно изговара и записује речцу не у  одричним реченицама и примењује научено у сопственим примерима;
– Самостално повезује и примењује претходна знања; – Примењује научено о писању вишечланих географских имена; – Разуме и примењује научена правописна правила о писању имена, назива градова, села, улица и тргова; – Примењује научено о писању гласова ч, ћ, ђ и џ у речима и реченицама.
Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: користи различите облике усменог и писменог изражавања препричавање, причање, описивање; правилно састави дужу и потпуну реченицу испоји више реченица у краћу целину;учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника;разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај);изражајно чита ћирилички текст.
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Разговара и слуша саговорника у  разговору уз помоћ; -Уз помоћ саставља једноставну реченицу, често греши; – Обликује кратку причу уз подстицај и  помоћ; – Запажа појединости у посматрању и уз помоћ,
описује лик/предмет према плану; – Извештава о обављеном задатку или о ономе који ће се тек обавити не поштујући хронолошки редослед догађаја; – Уз помоћ разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај); – Чита споро и без поштовања интерпункције, често греши; уз помоћ разуме прочитано;  – Поставља и одговара на питања уз помоћ; -Може уз подстицај да састави реченицу, уз мање правописне грешке; — Обликује кратку причу према плану; — Запажа појединости у посматрању и уз подстицај,
описује лик/предмет према плану ; – Извештава о обављеном задатку или о ономе који ће се тек обавити  уз одступања у хронолошком редоследу догађаја;
– Разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај), често греши; – Гласно чита текст уз грешке, не обраћа
пажњу на знаке интерпункције; углавном разуме прочитано.

– Уљудно разговара и слуша саговорника;
– Самостално поставља и одговара на питања; – Самостално саставља реченице уз поштовање већине правописних правила; – Самостално обликује кратку причу према плану; – Запажа појединости у посматрању, непотпуно
описује лик/предмет према плану; – Извештава о обављеном задатку или о ономе који ће се тек обавити  уз мања одступања у хронолошком редоследу догађаја;
– Самостално разликује основне делове текста; – Гласно чита текстове уз понеку грешку,
потребно му је скренути пажњу на интонацију и доживљај текста; разуме прочитано.  
– Самостално уљудно разговара и слуша саговорника;
– Самостално поставља сложенија питања  и даје одговоре на сложена питања, у складу са узрастом; – Самостално саставља сложеније реченице поштујући правописна првила; – Самостално обликује причу уз поштовање језичких и правописних правила; – Самостално запажа појединости у посматрању и описује лик/предмет према плану описа логички повезаним реченицама; — Самостално извештава о обављеном задатку или о ономе који ће се тек обавити   држећи се хронолошког редоследа догађаја;
– Самостално разликује основне делове текста уз навођење примера;
– Гласно и изражајно чита текстове, поштујући интерпункцију и доживљај текста; разуме прочитано;
Критеријуми оцењивања у настави Математике – 2. разред
Учитељице: Снежана Шапоњић, Суана Хоџић, Јадранка Васиљевић и Славиша Јањушевић
Одељења:II1, ИО Сопотница, ИО Лучице ИО Дивци
Тема: БРОЈЕВИ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   – одреди десетице најближе датом броју; – усмено сабира и одузима бројеве до 100; – користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац; – примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања; – усмено множи и дели у оквиру прве стотине; – израчуна вредност бројевног израза са највише две операције; – реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске операције и провери тачност решења; – одреди непознати број у једначини са једном аритметичком операцијом; – одреди делове (облика) дате величине; – изрази одређену суму новца преко различитих апоена; – прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама; – прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом; – уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
Довољан (2)Добар (3)врло добар (4)Одличан (5)
– Броји унапред и уназад до 100. – Зна да одреди који бројеви припадају одређеној десетици. – Сабира и одузима до  до 100 без аутоматизације уз сталну помоћ, повремено греши у примени одговарајућег математичког записа. – Уз подршку примењује замену места и здруживање сабирака, често греши у именовању чланова рачунских операција. – – Уз подршку примењује везу сабирања и одузимања у скупу бројева до 100 при чему често греши у именовању чланова рачунских операција. – Одређује непознати сабирак, умањеник и умањилац уз сталну  помоћ. – Множи и дели у оквиру таблице множења без аутоматизације, уз сталну помоћ. – Примењује везу множења и дељења уз сталну помоћ, не именује при томе чланове рачунских операција. – Одређује непознати чинилац, дељеник и делилац уз сталну  помоћ. – Решава једноставне текстуалне задатке уз мању несигурност и сталну помоћ. – Именује новчанице и уз помоћ зна да изрази суму преко различитих апоена. – Уз помоћ чита и записује бројеве римским цифрама. -Уз велику помоћ приказује мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом. – Уз велику помоћ уочава правило и одређује следећи члан започетог низа.– Уме да упореди  бројеве по величини  и да прикаже број на датој бројевној полуправој уз мању помоћ. – Самостално и тачно сабира и одузима са прелазом у скупу бројева до 100, ретко погреши. – Примењује одговарајући математички запис, објашњава уз минималну помоћ поступак писаног рачунања. – Примењује замену места и здруживање сабирака именујући при томе чланове рачунских операција, понекад погреши. – Примењује везу сабирања и одузимања именујући при томе чланове рачунских операција. – Одређује непознати сабирак, умањеник и умањилац, али не обашњава поступак. -Множи и дели у оквиру таблице множења без потпуне аутоматизације, уз повремене грешке које исправља самостално. -Примењује везу множења и дељења уз повремену помоћ, не именујући при томе чланове рачунских операција. -Одређује непознати чинилац, дељеник и делилац, али не објашњава поступак. – Решава текстуалне задатке, уз несигурност и повремену помоћ, али најчешће разуме и може самостално да постави задатак. – Именује новчанице, али греши и сам се исправља када изражава суму преко различитих апоена. – Чита и записује бројеве римским цифрама, понекад греши. – Приказује мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом, али понекад се деси грешка. – Најчешће самостално уочава правило и одређује следећи члан започетог низа.– Уме да упореди  бројеве по величини  и да прикаже број на датој бројевној полуправој. – Самостално и тачно сабира и одузима са прелазом у скупу бројева до 100. – Самостално и тачно  примењује одговарајући математички запис, објашњава  поступак писаног рачунања. – Самостално и тачно примењује замену места и здруживање сабирака именујући при томе чланове рачунских операција. – Самостално и тачно примењује везу сабирања и одузимања именујући при томе чланове рачунских операција. – Самостално и тачно одређује непознати сабирак, умањеник и умањилац и објашњава поступак. – Самостално и тачно решава једноставне и понекад сложене текстуалне задатке и зна да самостално и понекад уз мањи подстицај објасни поступак. – Самостално и тачно одређује непознати чинилац, дељеник и делилац и објашњава поступак. – Самостално множи и дели аутоматизовано у оквиру таблице множења. – Самостално примењује везу можења и дељења именујући при томе чланове рачунских операција. – Самостално и тачно решава текстуалне задатке уз помоћ и подстицај код сложених зададатака. – Зна да изрази одређену суму новца преко различитих апоена, али је несигуран. – Самостално и тачно чита и записује бројеве римским цифрама. – Самостално приказује мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом и зна да прочита податке из дијаграма, најчешће зна да реши задатак на основу тих података. – Самостално уочава правило и одређује следећи члан започетог низа.– Самостално и тачно решава изразе са две и више рачунских операција. – Самостално и тачно примењује замену места и здруживање сабирака именујући при томе чланове рачунских операција. – Самостално и тачно примењује везу сабирања и одузимања у скупу бројева до 100 именујући при томе чланове рачунских операција ради лакшег и бржег рачунања. – Самостално и тачно одређује непознати сабирак, умањеник и умањилац и објашњава поступак израчунавања. – Самостално и тачно решава сложене текстуалне задатке са две операције и објашњава поступак и проверава тачност решења. – Самостално и тачно решава једначином сложене текстуалне задатке и проверава тачност решења. – Самостално и тачно аутоматизовано множи и дели у свакодневној примени. – Самостално и тачно примењује везу можења и дељења именујући при томе чланове рачунских операција. – Самостално и тачно решава једначине са две рачунске операције  и објашњава поступак. – Самостално и тачно решава сложене текстуалне задатке са две операције и објашњава поступак и проверава тачност решења. – Самостално и тачно решава проблемске задатке на више начина и објашњава своје приступе решавању. – Самостално и тачно изражава одређену суму новца преко различитих апоена. – Самостално и тачно записује и чита бројеве римским цифрама и објашњава систем писања бројева римским цифрама. – Самостално и тачно приказује мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом и зна да прочита податке из дијаграма и на основу тих података реши задатак и провери тачност решења. – Самостално закључује на основу датих података, уочава правило и одређује следећи члан започетог низа, објашњава правило.
Тема: ГЕОМЕТРИЈА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   разликује дуж, полуправу и праву;одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски);одреди обим геометријске фигуре;нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи;уочи подударне фигуре на датом цртежу;уочи симетричне фигуре;допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву.  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
-Разликује дуж, полуправу и праву и уз помоћ их црта. – Уз помоћ мери дужину дужи. – Именује геометријска тела (лопта, ваљак, купа, пирамида, квадар и коцка) – Именује геометријске облике у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник и тачку). – Именује и разликује отворену изатворену изломљену и криву  линију. – Уз велику помоћ одређује дужину изломљене линије графички и рачунски. – Зна да обим представља збир дужина страница фигуре, али му је потребна помоћ у израчунавању. – Уз помоћ црта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи. – Уочава подударне фигуре на датом цртежу, али често греши и потребана му је помоћ. – Уочава симетричне фигуре и често неправилно (потребна му је већа помоћ) допуњава дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву. – Уз помоћ користи геометријски прибор.  – Разликује дуж, полуправу и праву и понекад прецизно их црта. – Самостално мери дужину дужи, али понекад греши. – Именује и црта геометријска тела (лопта, ваљак, купа, пирамида, квадар и коцка) – Именује и црта геометријске облике у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник и тачку). – Зна да одреди дужину изломљене линије графички и рачунски, али повремено греши. – Зна да обим представља збир дужина страница фигуре, самостално израчунава обим када су дужине страница изражене истом јединицом мере уз повремене грешке. – Самостално, али непрецизно црта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи. – Самостално уочава подударне фигуре на датом цртежу. – Уочава симетричне фигуре, уз повремену помоћ допуњава дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву. – Самостално, али  непрецизно користи геометриски прибор.– Црта и обележава дуж  (када је дата дужина), праву и полуправу. – Самостално и тачно мери дужину дужи, понекад погреши у изражавању различитим јединицама мере за дужину. – Именује и самостално црта геометријска тела (лопта, ваљак, купа, пирамида, квадар и коцка) – Именује и самостално црта геометријске облике у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник и тачку). – Самостално одређује дужину  изломљене линије графички и рачунски. – Самостално израчунава обим када су дужине страница изражене истом јединицом мере. – Самостално црта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи. – Уочава симетричне фигуре  и самостално допуњава дати цртеж, тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву, али није прецизан. – Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни и црта их на основу захтева датих у текстуалном задатку повремено тражећи помоћ. – Самостално користи геометриски прибор.– Самостално црта и обележава дуж , праву и полуправу. – Самостално и тачно мери дужину дужи, и изражава је различитим јединицама мере за дужину. – Самостално и тачно одређује дужину  изломљене линије графички и рачунски, – Самостално и тачно израчунава обим када су дужине страница изражене различитим јединицама мере или сам мери дужине страница и рачуна обим. – Уочава симетричне фигуре  и самостално и прецизно допуњава дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву. – Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни и самостално их црта на основу захтева датих у текстуалном задатку.
Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: изрази дужину у различитим јединицама за мерење дужине;измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине;чита и запише време са часовника;користи јединице за време у једноставним ситуацијама.  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Зна јединице за мерење дужине и претвара их уз већу помоћ. – Уз помоћ мери дужину дате дужи и црта дуж одређене дужине. – Уз већу помоћ користи прибор за мерење дужине. – Разликује врсте часовника. – Зна да прочита време на дигиталном часовнику. – Уз помоћ зна да наброји јединице за мерење времена. – Зна који је дан данас, који је био јуче и који ће бити сутра, зана који је сада месец. – Самостално набраја годишња доба. – Зна колико месеци траје једна година и зна да наброји дане у недељи и месеце у години.– Зна јединице за мерење дужине и претвара их уз повремену помоћ. – Мери дужину дате дужи и и црта дуж одређене дужине, али је повремено непрецизан. – Самостално користи прибор за мерење дужине. – Зна да прочита време на дигиталном часовнику и уз помоћ чита време на часовнику са казаљкама. – Набраја  јединице за мерење времена и зна колико минута има час, колико часова траје дан, колико дана и недеља има у години, самостално набраја месеце у години, али му је потребна помоћ у примени. – Самостално и тачно бележи датум. – Самостано чита календар.– Зна јединице за мерење дужине и самостално их претвара. – Самостално мери дужину дате дужи  и црта дуж одређене дужине, али је понекад непрецизан. – Зна самостално да прочита и запише време на часовнику, али понекад погреши. – Набраја  јединице за мерење времена и зна колико минута има час, колико часова траје дан, колико дана и недеља има у години, самостално набраја месеце и колико који месец има дана. – Самостално уз мање грешке претвара јединице за мерење времена. – Уз мању помоћ зна да именује који месеци припадају ком годишњем добу.  – Самостално мери дужину дате дужи  и црта дуж одређене дужине. – Зна самостално и тачно да прочита и запише време на било ком  часовнику. – Добро познаје јединице за мерење времена и самостално и тачно то знање примењује у свакодневном животу. – Самостално и тачно именује који месец припада ком годишњем добу.    
Критеријуми оцењивања у настави Света око нас – 2. разред
Учитељице: Снежана Шапоњић, Суана Хоџић, Јадранка Васиљевић и Славиша Јањушевић
Одељења:II1, ИО Сопотница, ИО Лучице ИО Дивци
Тема: ДРУГИ И ЈА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;прихвати последице када прекрши правила понашања;се понаша тако да уважава различитости  других људи;сарађује са другима у групи на заједничким активностима;препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима;идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота; повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља; повеже резултате рада са уложеним трудом;одржава личну хигијену- руку, зуба и чулних органа.
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
 – Препознаје пристојно понашање у школи и ван ње, али га се не придржава.  – Препознаје мирно решавање сукоба уз помоћ. – Препознаје важност међусобног помагања и уважавања.  – Препознаје права и именује дужности  уз помоћ.  -Препознаје грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима; – разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота.– Примењује  пристојно понашање у школи и ван ње уз честа одступања. – Примењује мирно решавање сукоба уз подстицај. – Примењује међусобно помагање и уважавање уз подстицај. – Именује права и дужности уз подстицај. – Именује химну, грб и заставу Републике Србије и примерено се понаша према симболима.– Примењује пристојно понашање у школи и ван ње уз мања одступања. – Примењује мирно решавање сукоба уз мања одступања.  – Примењује међусобно помагање и уважавање уз мања одступања. – Објашњава права и дужности. -Примењује пристојно понашање у школи и ван ње. – Предлаже начине мирног решавања сукоба. – Примењује и предлаже међусобно помагање, уважава друге. – Објашњава права и дужности, даје примере. – Повезује личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља.  
Тема: КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: одреди тип насеља на основу његових карактеристика;оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;сарађује са другима у групи на  заједничким активностима;се понаша  тако да уважава различитости других људи;примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином;именује занимања људи у свом насељу са околином;пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката;разликује облике рељефа у свом насељу и околини;разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини.      
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
-Препознаје појам насеља уз помоћ; – Разкикује село од града уз помоћ; – Препознаје значајне грађевине у близини школе уз помоћ; – Препознаје права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада уз помоћ; – Разликује врсте саобраћаја уз помоћ; – Препознаје правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином уз помоћ; – Именује занимања људи у свом насељу са околином уз помоћ; – Разликује облике рељефа у свом насељу и околини уз помоћ; – Разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини уз помоћ.– Препознаје појам насеља уз подстицај; – Разликује село од града уз подстицај; – Препознаје значајне грађевине у близини школе уз подстицај; – Препознаје права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада уз подстицај; -Разликује врсте саобраћаја уз подстицај; – Препознаје правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином уз подстицај; – Именује занимања људи у свом насељу са околином уз подстицај; – Разликује облике рељефа у свом насељу и околини уз подстицај; – Разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини уз подстицај.– Зна појам насеља; – Разликује село од града; – Препознаје значајне грађевине у близини школе; – Препознаје права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада уз мања одступања; – Разликује врсте саобраћаја; – Препознаје правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином; – Именује занимања људи у свом насељу са околином; – Разликује облике рељефа у свом насељу и околини; – Разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини.-Користи појам насеља у свакодневном животу; -Наводи и описује значајне грађевине у близини школе; – Објашњава права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада и даје примере из свакодневног живота; -Разликује врсте саобраћаја; – Примењује правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином; – Наводи примере из окружења и описује занимања људи у свом насељу са околином; – Именује облике рељефа у свом насељу и околини; – Именује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини.
Тема: КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ
Исходи:   На крају разреда ученик ће бити у стању да: одабере начин кретања тела , узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће;понаша се тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;сарађује са другима у групи на заједничким активностима;наводи примере различитих облика кретања у окружењу;измери растојање које тело пређе током свог кретања;одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу, месец, годину;забележи и прочита податке из личног живота помоћу ленте времена;повеже резултате рада са уложеним трудом;изведе једноставне огледе пратећи упутства.  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Уме да одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће, уз помоћ; – Наводи примере различитих облика кретања у окружењу уз помоћ; – Мери растојање које тело пређе током свог кретања уз помоћ; – Препознаје јединице за мерење времена; -Именује месеце у години уз помоћ; – Одређује број дана у месецу помоћу календара, чита календар и пише датум уз помоћ, – Гледа у сат уз помоћ.– Уме да одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће уз подстицај; – Наводи примере различитих облика кретања у окружењу уз подстицај; – Мери растојање које тело пређе током свог кретања уз подстицај; – Препознаје јединице за мерење времена; – Именује месеце у години уз подстицај; – Одређује број дана у месецу помоћу календара, чита календар и пише датум уз подстицај, -Гледа у сат уз подстицај.– Уме да одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће уз мања одступања; – Наводи примере различитих облика кретања у окружењу уз мања одступања; – Мери растојање које тело пређе током свог кретања уз мања одступања; – Препознаје јединице за мерење времена -Именује месеце у години; -Одређује број дана у месецу помоћу календара, чита календар и пише датум; -Гледа у сат.Примењује, наводи примере и објашњава кретање тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће. -Самостално  изводи једноставне огледе пратећи упутства; – Примењује орјентацију у времену.
Тема: РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења;сарађује са другима у групи на заједничким активностима;препозна примере повезаности живих бића са условима живота;разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране;изведе једноставне огледе пратећи упутства; разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла;повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/ улогама;негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у окружењу;наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека;повеже резултате рада са уложеним трудом;повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима;безбедно поступа пре и током временских непогода;штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;разврста отпад на предвиђена места;понаша се тако да уважава различитости других људи.    
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
-Идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења уз помоћ; -Разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране уз помоћ; -Разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла уз помоћ.-Идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења уз подстицај; -Разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране уз подстицај; -Разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла уз подстицај; -Препозна примере повезаности живих бића са условима живота уз подстицај.  -Идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења уз мања одступања; -Разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране уз мања одступања; -Разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла уз мања одступања; -Препозна примере повезаности живих бића са условима живота уз мања одступања; -Повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/ улогама уз мања одступања.-Идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења; – Разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране; – Разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла; – Препозна примере повезаности живих бића са условима живота; – Повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/ улогама; – Изведе једноставне огледе пратећи упутства; -Наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека; – Повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима;
Тема:ЧОВЕК СТВАРА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да:   сарађује са другима у групи на заједничким активностима;одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета;истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала;повеже резултате рада са уложеним трудом;штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;пронађе нову намену коришћеним предметима;разврста отпад на предвиђена места.  
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
-Препознаје различите врсте материјала уз помоћ; – одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета уз помоћ; препознаје природне и вештачке материјале уз помоћ; – разврстава отпад на предвиђена места уз помоћ.    -Препознаје различите врсте материјала уз подстицај; – одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета уз подстицај; разликује природне и вештачке материјале уз подстицај; – разврстава отпад на предвиђена места уз подстицај.  – Зна различите врсте материјала уз мања одступања; -зна да  одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета уз мања одступања; разликује природне и вештачке материјале уз мања одступања; – самостално разврстава отпад на предвиђена места ; -истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала.  -Примењује стечена знања о различитим врстама материјала у свакодневном животу; -самостално одабира материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета; примењује знања о природним и вештачким материјалима; -истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала; – штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама; -проналази нову намену коришћеним предметима; – самостално разврстава отпад на предвиђена места ; -изводи једноставне огледе пратећи упутства;
Критеријуми оцењивања у настави Ликовне културе
 Учитељице:Катарина Јевтић, Јована Максимовић,
Одељења: II1, II2, II3
Тема: ОБЛИЦИ
Исходи : Користи информације о светлости и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки радТумачи једноставне  визуелне информације везане за облике које опажа у свакодневном животу.Природне облике надограђују, допуњују и на тај начин развијају комбинаторне способности ;Користи информације о особинама облика и контрасту у свом стваралачком раду.Разматра сам и са другима шта и како је учио и где та знања може применити.Изразава своје замисли одабраном ликовном техником.Примени стечена знања и доживљена искуства на новим задацима.Користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; Уочава визуелне супротности у свом окружењу и изрази одабраним материјалом и техникама свој доживљај и замисли.Преобликују материјале у занимљиве ликовне .целинеКористи материјал и прибор на безбедан и одговоран начинКористи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу Изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и замисли.Преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажуРазматра, сам или  у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити.Повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте.
Тема : ПРОСТОР Исходи:          Повезује и примењује стечена знања из различитих области, да уређује простор у коме живи и да води рачуна о њему.Повезује уметничко занимање сценографа, костимографа, и одговарајуће продукте.Изражава говором, мимиком, и телом различита расположења, покрете и дешавања;Упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, изрази, одабраним материјалом и техникама замисли;   Тема : СПОРАЗУМЕВАЊЕ   Исходи:   Тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу и користи их као подстицај за стваралачки радкористи материјал и прибор на безбедан и одговоран начинсе изрази, одабраним материјалом и техникаматумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животукористи информације и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад;тумачи једноставне визуелне информацијекористи материјал и прибор на безбедан, одговоран и креативан начин;изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и замисли Тема: ЛИКОВНЕ ИГРЕ Исходи: изрази бојом, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, осећања и замисливајањем у глини изрази своје емоције, машту, осећања и замисликористи информације као подстицај за стваралачки рад;разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
Тема: Облици   
-Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.-Ученик уз подстицај уочава и представља облике у простору.– Самостално уочава и представља облике у простору; – спретно повезује облике у простору.-Самостално уочава и представља облике у простору. -Креативно и јединствено ликовно повезује облике у простору.
Тема: Простор Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.    -Ученик уз подстицај уређује простор у коме живи, уочава  и представља простор, облике  и дешавања у њему.    -Самостално уређује простор у коме живи и  води рачуна о њему; -Повезује уметничко занимање сценографа, костимографа и одговарајуће продукте; -спретно приказује свој доживљај простора.    -Самостално уређује простор у коме живи и  води рачуна о њему; Повезује уметничко занимање сценографа, костимографа, и одговарајуће продукте. – Креативно и јединствено приказује свој доживљај простора.
Тема: Споразумевање -Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.  -Тумачи уз подстицај једноставне визуелне информације.  -Самостално користи једноставне визуелне информације као подстицај за стваралачки рад.  -Самостално користи једноставне визуелне информације као постицај за стваралачки рад, приказујући свој доживљај креативно и јединствено.
Тема: Ликовне игре Редовно доноси прибор и заинтересован је за рад.  -Ученик уз подстицај  изражава своје емоције и замисли користећи информације и различите материјале и технике.  -Самостално и спретно изражава своје емоције машту, осећања и замисли користећи различите материјале и технике примењујући стечено знање.  -Самостално, креативно и јединствено изражава своје емоције, машту, осећања и замисли користећи различите материјале и технике примењујући стечено знање.
Критеријуми оцењивања у настави Физичког и здравственог васпитања – 2. разред
Учитељице: Снежана Шапоњић, Суана Хоџић, Јадранка Васиљевић и Славиша Јањушевић
Одељења:II1, ИО Сопотница, ИО Лучице ИО Дивци
Тема:ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: примени једноставне двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); правилно дише током вежбања;              разликује правилно од неправилног држања тела;   успостави правилно држање тела;
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу; одржава равнотежу у различитим кретањима; изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; изведе дечји и народни плес;
Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
– Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз помоћ; -Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз помоћ; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;  – Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу уз помоћ; – Изводи дечји и народни плес уз помоћ.  – Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз подстицај; – Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз подстицај; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;  – Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу уз подстицај; – Изводи дечји и народни плес уз подстицај.  – Правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања уз мања одступања; -Користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу уз мања одступања; – Одржава равнотежу у различитим кретањима;  – Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу уз мања одступања; – Изводе дечји и народни плес уз мања одступања.-Поседује позитивно искуство успешности кроз овладавање правила елементарних и штафетних игара -Спретно учествује у елементарним и штафетним играма -Покретом изражава своје емоције и искуства, покрет усклађује са музиком -Вешто изводи сложеније форме природних облика кретања.
Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Исходи: На крају разреда ученик ће бити у стању да: користи основну терминологију вежбања; поштује правила понашања у и на просторима за вежбање; поштује мере безбедности током вежбања; одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање; поштује правила игре; навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа; прихвати  победу и пораз као саставни део игре и такмичења; уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; уочава  улогу делова тела  у вежбању; уочи промене у расту код себе и други; препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан; примењује здравствено – хигијенске мере пре, у току и након вежбања; одржава личну хигијену; учествује у одржавању простора у коме живи и борави; наведе врсте намирница у исхрани; препознаје везу вежбања и уноса воде; повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље; препозна лепоту покрета у вежбању; се придржава правила вежбања; вреднује успех у вежбању;
Довољан (2)Добар (3)врло добар (4)Одличан (5)
– Користи основну терминологију вежбања уз помоћ; – Поштује правила понашања у и на просторима за вежбање; – Поштује мере безбедности током вежбања; – Одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање; – Поштује правила игре; – Навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа; – Уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;– Користи основну терминологију вежбања уз подстицај; – Уочава  улогу делова тела  у вежбању; – Уочи промене у расту код себе и других.  – Користи основну терминологију вежбања уз мања одступања; – Препознаје везу вежбања и уноса воде; – Наведе врсте намирница у исхрани.    – Користи основну терминологију вежбања – Повезује ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље; – Препознаје лепоту покрета у вежбању; – Придржава се правила вежбања; – Вреднује успех у вежбању.  
Критеријуми оцењивања у настави Музичке културе – 2. разред
Учитељице: Снежана Шапоњић, Суана Хоџић, Јадранка Васиљевић и Славиша Јањушевић
Одељења:II1, ИО Сопотница, ИО Лучице ИО Дивци
 Довољан (2)Добар (3)Врло добар (4)Одличан (5)
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  Пева  песме по слуху, по сопственомизбору и изводи бројалице.Пева једноставне песме у складу са текстом.  Пева дечије, уметничке и народне песме различитог садржаја и расположења у складу са текстом. Иизводи различите покрете на песме које пева и музику коју слуша. Свира пратњу за бројалице и песме на дечијим ритмичким инструментима.Самостално пева дечије, уметничке и народне песме различитог садржаја и расположења у складу са текстом. Креира различите покрете на песме које пева и музику коју слуша. Свира и креира пратњу за бројалице и песме на дечијим ритмичким инструментима.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕПрепознаје различите тонске боје, гласове и инструменте у одређеним композицијама Препознаје различита темпа (брзо,споро) и динамичке разлике (гласно, тихо)Препознаје различита темпа и динамику.  Разликује тонскебоје (гласове и инструменте). Препознаје слушане композиције.Самостално изражава свој доживљај музике коју изводи или слуша. Препознаје слушане композиције на основу одломака.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТООпонаша звукове из непосредне околине спонтаном или договореном импровизацијом.    Изводи једноставне ритмичке пратње користећи различите изворе звука, глас, тело. Понавља већ осмишљен покрет.Изводи ритмичке пратње користећи ритмичке инструменте Самостално креира покрет.Користи различите изворе звука за креирање једноставних ритмичких и звучних ефеката као пратња за  бројалице, песме. Самостално креира кореографију.  

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *