nedelja, maj 19, 2024

Тематски дан „Пролеће“

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТЕМАТСКОГ ДАНА

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА“

У ИО Дивци у трећем и четвртом разреду 25. 4. 2024. реализован  је тематски дан „Опет креће пролеће“. Тог дана на часовима српског језика, математике и ликовне културе доминирали су садржаји који су били у вези Пролећа.

Српски језик ( 3.разред): наставна јединица „Пролеће у мом крају“-утврђивање : разговор о пролећу, променма у природи, писање састава на тему Пролеће у мом крају.

Српски језик( 4.разред): наставна јединица Лав Николајевић Толстој „Врабац и ласте“-обрада: разговор о пролећу, птицама које долазе у пролеће, обрада песме, пригодан наставни листић

Матемтика (3.разред) : „Задаци са две операције: множење и сабирање, множење и одузимање“

-обрада и израда пригодног наставног листића за вежбу на тему пролећа

Математика ( 4.разред) : „Децимални запис бројева са две децимале“- утврђивање и израда пригодног наставног листића за вежбу на тему пролећа

Ликовна култура ( 3.разред): Простор: разговарамо о појму простор, а затим ученици цртају Пролеће у мом крају

Ликовна култура ( 4. разред): Деколаж, птице у лету: објашњавање појма Деколаж, а затим ученици цртају птице у лету.

Учитељица је применила одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.Кроз питања и одговоре истакнут је циљ часа. Користила је облике и методе рада који су ефикасни у односу на циљ часа. Примењени су разноврсни облици и методе рада (индивидаулни, фронтални и облик рада у пару, усмено излагање, илустративна, кооперативна, интерактивна, метода демонстрације). Применог наведеног развијају се све међупредметне компетенције од којих су најизраженије:компетенција за целоживотно учење,вештина комуникације и вештина сарадње.

Ученици су били веома заинтересовани за рад на часу и активно су учествовали у раду. Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области. Остварени су следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања, испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују. Учитељица је прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Ово је била добра прилика да се тема расветли из различитих углова, повежу различите наставне области, ученици мотивишу да користе разноврсне изворе знања, међусобно сарађују и уче једни од других.