utorak, jun 25, 2024

Тематски дан „Опет креће пролеће“ 1. разред

У одељењу првог разреда 19.4.2024.године реализован је тематски дан
„ Опет креће пролеће “ . Ученици су тога дана на различите начине и кроз различите
активности обновили и стекли нека нова знања о пролећу и променама које са пролећем
долазе .
Тема „ Опет креће пролеће “ обрађена је у оквиру распореда часова и обухватала је
српски језик , математику , ликовну културу и час одељенског старешине .
Српски језик наставна јединица : Пишемо великим словом – систематизација.
На наставном листићу ученици решавају укрштеницу где за коначно решење добијају
пролеће. Разговарало се о пролећу. Обнова ученог градива о писању великог слова
правилно , преписивање текста у свеску са наставног листића .
Математика наставна јединица : Читање и писање бројева до сто – обрада градива .
Научено градиво су увежбавали су кроз задатке на наставном листићу . Задаци су били
распоређени по тежини и у вези са темом „ Пролеће “.
Ликовна култура наставна јединица : Илустрације – обрада . Након обрађене теме
ученици илуструју проллеће.
Час одељенског старешине наставна јединица – Наш цвет другарства .
На овом часу ученици су након слушане композиције „ Другарство „ Драган Лаковић
разговорали о другарству и шта за њих представља другарство. Резањем латица , лиски…
израдили су пано Цвет другарства на чијим су латицама и лискама писали реченице о
другарству . Циљ активности је остварен и био је формирање другарства међу
ученицима у одељењу и међусобне сарадње .
Ученици су учествовали активно у раду , сваки ученик је имао своје задужење тако да су
задатак обавили у оквиру предвиђеног времена и са задовољством . Остварени су
следећи задаци . Осамостањивање ученика у процесу стицања знања , сарадња међу
ученицима као и пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика
који брже напредују .

Били су заинтересовани за рад , образлагали су на који су начин дошли до решења .
Повезивали су ново градиво са искуством и претходно наученим .
Јасно су истакнути циљеви часа . Учитељица је користила облике и методе који су
ефикасни у односу на циљ часа . Темпо рада је прилагођен потребама ученика .
Примењивани су облици и методе часа сходно ситуацији ( индивидуални , фронтални ,
рад у пару , усмено излагање , илустративна метода и демонстрације ) . Примењена су
следећа наставна средства : компјутер , цд , наставни листићи ,хамер папир . Прилагођен
је рад образовно – васпитним потребама ученика . Компетенције које се развијају : за
целоживотно учење , вештина сарадње , решавање проблема , вештина комуникације ,
естетичка . Као продукти ученичких активности настао је пано који се налази у нашој
учионици .