utorak, jun 25, 2024

Тематски дан „Другарство“ – ИО Дивци

У оквиру недеље Сећања и заједништва дана 8.маја одржан је тематски дан под темом
„Другарство“. Ова недеља прожета је бројним активностима кроз рзличите наставне
предмете а у знак сећања на годишњицу страдалих ученика у ОШ „Владислав Рибникар“.
Ученици 3. и 4. разреда ИО Дивци су на различите начине прожимањем градива и разним
активносима поткрепили ову тему.
Тема „Другарство“ одабрана је у оквиру распореда часова из 3 наставних предмета (српски
језик, математика и музичка култура), а у оквиру целе недеље активностима су обухваћени
и Грађанско васпитање и ЧОС.
На часу српског језика у 3.разреду ученици су имали диктат на тему другарства, док је у
4.разреду рађена је писмена вежба Помажем другу.
На часу математике, наставне јединице у 3.разреду научили смо да делимо троцифрени рој
са једноцифреним бројем где су текстуални задаци били у духу другарства, дружења деце,
док смо у 4.разреду увежбавали разломке и децималне бројеве на текстуалним задацима
типа другарства, дељења целине и сл.
На часу музичк културе ученици су слушали песме о другарству.
На Грађанском васпитању ученици 3. и 4. Разреда су урадили пано на тему „Другарства“,
где су ученици на пано залепили заједничке фотографије другара из претходних школских
година, написали песме о другарству…
ЧОС посветили смо уређивањем школског дворишта садећи цвеће у саксијама и у кругу
дворишта.
Примењена су дидактичко-методичка решења на часу. Кроз питања и одговоре истакнут је
циљ тематског дана и проширили знања о другарству.
Примењени су фронтални и индивидуални облици рада а кроз рад у пару давали су
заједнички одговоре на постављена питања, имеђусобно се помагали на часу грађанског
васпитања, музичке кутуреа и ЧОС-а.
Корелација на часовима била је са Светом око нас и Ликовном културом.
Од метода рада примењене су: монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна,
метода писаних радова.
Компетенције које су развијене овом темом су: компетенција за целоживотно учење,
комуникација, сарадња и естетичка.
Ученици су били веома активни у раду и показали су велико интересовање и задовољство
у току часова.

Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Ученици су
повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења
повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из
различитих области.
Остварени су следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања
знања, испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи
ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују. Учитељица је
прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је
прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.