utorak, jul 16, 2024

„Дан поезије“ – тематски дан

У трећем и четвртом разреду 11. 6. 2024. године у ИО Дивци одржан је тематски дан под
називом „Дан поезије“. Ученици су упознати са тематским даном и темом
која ће се помињати на часовима .

Тема „Дан поезије“ обрађена је у оквиру распореда часова и обухватала је
српски језик, математику и музичку културу.

Српски језик 3.разред наставна јединица: Омиљена песма/прича из Читанке, читање/рецитовање и илустровање. На овом часу подсетили смо се песника и писаца које смо учили током ове школске године, рецитовали смо песме по избору ученика, а затим су ученици имали задатак да препишу неки део песме или приче и илуструју преписано.

Српски језик 4.разред наствана јединица: избор текстова из часописа за децу. На часу с ученицом сам разговарала о текстовима које смо помиљали, а затим сам јој поделила неколико часописа за децу где је она прелиставајући и читајући часописе изабрала један текст по њеном избору, преписала и илустровала у свесци.

Математика 3.разред, наставна јединица: годишња систематизација градива: на овом часу ученици су решавали задатке на наставном листићу, у складу с темом тог дана.

Математика 4.разред, наставна јединица: годишња систематизација градива: на овом часу ученици су решавали задатке на наставном листићу, у складу с темом тог дана.

Музичка култура 3.разред: Музичка прича, Прокофјев, Пећа и вук. Ученике сам упознала са музичким композитором Прокофјев, затим сам на пројектору пустила музичку причу да погледају и послушају, а затим смо послушали композицију са цд-а. Разговарали смо, а након тога је уследила илутрација слушаног.

Музичка култура 4.разред: Музика на филму, Снежана и седам патуљака.Са ученицом сам обновила појам бајка, подестили се ове бајке кад смо учили из српског језика. Затим сам на пројектору пустила ову бајку да погледа и послуша још једанпут, након тога смо  послушали композицију са цд-а. Разговарали смо, а затим је уследила илутрација слушаног.

Ученици су учествовали активно у раду и били су јако заинтересовани за овај
тематски дан . Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли
до решења . Повезали су ново градиво са искуством и претходно наученим.
Кроз питање и одговоре јасно су истакнути циљеви часа . Темпо рада је
прилагођен потребама ученика . Примењени су различити облици рада
(индивидуални , фронтални , групни рад , усмено излагање ). Методе рада :
монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна , метода писаних
радова ). Примењена су следећа наставна средства : лаптоп, наставни
листићи, пројектор, читанка, музичка култура, цд плејер. Прилагођен је рад васпитно образовним потребама ученика.

Компетенције које се развијају: за целоживотно учење, компетенције за
комуникацију, сарадњу и естетичка. Ученици међусобно сарађују и уче
једни од других.